پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۴ دفاع:
۲۷۲۰ شناسه:
سيدنيكان شهيدي نيا دانشجو:
شناسايي و ارزيابي راهكارهاي كاهش بهاي تمام شده محصولات شركت پتروشيمي تخت جمشيد با رويكرد پويايي شناسي سيستم عنوان فارسي:
Recognition and evaluation of cost reduction methods in Takht e jamshid petrochemical company products with system dynamics approach عنوان انگليسي:

امروزه بهاي تمام شده يكي از پارامترهاي تعيين‌كننده در سودآوري شركت‌هاي توليدي مي‌باشد. نوسان در قيمت بهاي تمام شده و همچنين افزايش آن، روند تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي را براي مديريت دچار مشكل مي‌كند. لذا به عنوان نمونه موردي پتروشيمي تخت جمشيد كه يكي از شركت‌هاي توليدي نو پا در صنعت پتروشيمي مي‌باشد، مورد بررسي قرار گرفت و راهكارهايي جهت كاهش بهاي تمام شده محصولات آن ارائه مي‌گردد.

با بهره‌گيري از روش پويايي شناسي سيستم به مطالعه چرخه توليدي در سيستم توليد و بهاي تمام شده پتروشيمي تخت جمشيد پرداختيم. در اين راستا با شناسايي متغيرهاي درگير در سيستم توليد و روابط بين آن‌ها شبيه‌سازي سيستم توليد و بهاي تمام شده به صورت كامل انجام گرفت و پس از انجام آزمون‌هاي ساختاري و تأييد تشابه سيستم شبيه‌سازي شده با واقعيت، به ارائه سياست‌هاي مختلف جهت كاهش بهاي تمام شده محصولات پرداختيم. با توجه به اين موضوع كه هدف از كاهش بهاي تمام شده افزايش سودآوري شركت مي‌باشد، پس در كنار آن با نگاهي به سود شركت، سعي بر انتخاب بهترين سياست‌ها و راهكارها براي بهبود روند توليد، كاهش بهاي تمام شده و افزايش سود شركت داشتيم.

در نهايت با مشورت با متخصصان صنعت پتروشيمي و مديران ارشد پتروشيمي تخت جمشيد سياست‌هاي نهايي بررسي شدند و از بين آنها پنج مورد انتخاب گرديد و پس از اجراي شبيه‌سازي و بررسي متغيرهاي بهاي تمام شده و سود تحت تاثير اين سياست‌ها، اين نتيجه حاصل گرديد كه راهكارهاي تركيبي كه بيشتر اين سياست‌ها را هم‌ زمان به همراه دارند از سياست‌هاي انفرادي تاثير چشم‌گيرتري داشته و در نهايت تركيب چهار مورد از اين سياست‌ها به طور هم زمان و اجراي تركيبي آن‌ها تأثير بسزايي هم در كاهش بهاي تمام شده و هم در افزايش سود شركت در دوره شبيه‌سازي دارد.

چکيده:

بهاي تمام شده+ پويايي شناسي سيستم+پتروشيمي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهناز حسين زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.