پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۶ دفاع:
۲۷۱۷ شناسه:
رضا خليل زاده دانشجو:
تاثير كارايي سرمايه گذاري و جريان نقد آزاد بر سرعت تعديل ساختار سرمايه: رويكرد دايناميك عنوان فارسي:
The Influence of Free Cash Flow and lnvestment Efficiency on the Speed of Adjustment to the Capital Structure (dynamic approach) عنوان انگليسي:

اين پژوهش باهدف تبيين تأثير جريان نقد آزاد و سرمايه‌گذاري بر سرعت تعديل ساختار سرمايه، اقدام به جمع‌آوري داده‌هاي مرتبط با تحقيق كرد. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، از نوع كاربردي و ازلحاظ روش، از نوع همبستگي تحليل رگرسيون بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و براي آزمون فرضيه‌ها، نمونه‌اي متشكل از 105 شركت با استفاده از روش غربال‌گري يا حذفي سيستماتيك استفاده شد. بازه زماني پژوهش بين سال‌هاي 1385 تا 1395 در نظر گرفته شد. در اين پژوهش، داده‌هاي موردنياز براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، از صورت‌هاي مالي سالانه شركت‌ها (سايت كدال) و وب‌سايت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به‌منظور آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از رويكرد گشتاورهاي تعميم‌يافته استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه جريان نقد آزاد تاثير مثبت و معناداري بر سرعت تعديل ساختار سرمايه شركت هاي داراي انحراف مثبت از اهرم هدف و شركت هاي داراي انحراف منفي از اهرم هدف دارد. همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه سرمايه گذاري و سرمايه گذاري بيش از حد بر سرعت تعديل ساختار سرمايه شركت ها تاثير منفي و معناداري دارد ولي سرمايه گذاري ناكافي، تاثير مثبت و معناداري بر سرعت تعديل ساختار سرمايه شركت ها دارد.

چکيده:

كارايي سرمايه‌گذاري، جريان نقد آزاد، سرعت تعديل ساختار سرمايه، رويكرد دايناميك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.