پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۱۵ شناسه:
سروش آذرنيا دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي نوپا در شهر تهران عنوان فارسي:
investigating the factors affecting the growth of startups in tehran عنوان انگليسي:

با افزايش رقابت ميان شركت‌ها و سازمانها، مديران در پي اجراي اقداماتي در جهت دست يابي به اهداف بلندمدت و سودآوري مي‌باشند. در اين ميان كسب و كارهايي نيز وجود دارند كه در بازار ايران نوپا هستند و نيازمند توجه بيشتر به موضوعات بازاريابي و مديريت استراتژيك دارند. شرايط سياسي حاكم بر كشورمان منجر به اثرگذاري بر شركت‌ها و سازمان‌ها شده است. با توجه به اين شرايط نياز به شركت‌هايي كه بتوانند نياز مشتريان را به نحو بهتري پاسخ دهند حس مي‌شود. لذا كارآفريني و شركت‌هاي استارت آپ كه مبتني بر نوآوري هستند مي‌توانند در اين شرايط كارگشا باشند. از طرف ديگر، با بررسي‌هاي صورت گرفته تحقيقاتي كه توسط محققان داخلي صورت پذيرفته به اين موضوع اشاره نكرده است كه كارآفريني محوري در شركت‌هاي استارت آپي با اقدامات برندسازي و رشد بازار اين شركت‌ها چگونه ارتباطي دارد و نبود تحقيقات جامع و نيز ادبيات نظري باعث گرديده شده كه خلا در اين بخش احساس گردد. لذا ضرورت انجام اين تحقيق از دو بعد نظري و عملي توجيه مي‌گردد. در اين تحقيق به بررسي داده‌هاي جمع آوري شده از اعضاي نمونه آماري پرداخته شده است. داده‌ها در دوسطح جمعيت شناختي و استنباطي با استفاده از دو نرم افزار spss و Smart PLS مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان داد كه فرضيات در نظر گرفته شده در اين تحقيق مورد تأييد است. ضريب تعيين مربوط به تأثير متغير‌هاي برندمحوري و كارآفريني محوري بر عملكرد بازار برابر 783/0 و ضريب تعيين مربوط به تأثير متغير عملكرد بازار بر رشد بازار برابر 083/0 است.

چکيده:

كارآفريني - برندمحوري - عملكرد بازار - عملكرد برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روزا هنديجاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.