پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۴ دفاع:
۲۷۱۳ شناسه:
سمانه طلايي دانشجو:
سنتز و پوشش دهي نانو سطوح عامل دار شده گرافن نشان دار شده با نانو ذرات Au به عنوان پوشش ضد ميكروبي براي جلوگيري از عفونت مرتبط با ايمپلانت ها عنوان فارسي:
Synthesis of functionalized graphene oxide nanosheets decorated with Au nanoparticles as an antibacterial coating for implants-associated infection prevention عنوان انگليسي:

اميد به داشتن طول عمر بيشتر، استفاده از انواع ابزار پزشكي ساخته شده از بيومتريال ها براي ترميم، نگهداري آناتومي و عملكرد ارگانهاي بدن بخصوص بعد از جراحي، تروما ويا كهولت سن را افزايش داده است.بنا بر اين ازبيومتريال ها در دارو رساني براي درمان بيماري هايي نظير سرطان، بيماري هاي قلبي و عروقي، كنترل بارداري و بيماري هاي چشمي و غيره استفاده مي شود. علاوه بر اين، استفادۀ گسترده از وسايل پزشكي وايمپلانت هاي ساخته شده از بيومتريال ها از جمله ،پروتزها ، كاتترها، دريچه هاي مصنوعي قلب و ... سبب افزايش حساسيت بدن نسبت به باكتريها و ايجاد عفونت هاي باكتريايي و تشكيل بيوفيلم گرديده است. تقاضا براي تعويض ايمپلانت عفونت يافته با ايمپلانت ثانويه موجب افزايش هزينه هاي درمان براي بيمار و سيستم هاي درماني خواهد شد. جايگزيني انواع ايمپلانت هاي عفونت يافته بايد زماني صورت گيرد كه عفونت اوليه بطور كامل بهبود يافته باشد هر چند در اكثر مواردايمپلانت ثانويه بسيارسريعتر دچار عفونت مي شود. از اين رو باتوجه به عوارض شديد ايجاد شده از عفونت ايمپلانت ها راهكار هاي متفاوتي براي كاهش ميزان و يا مهارعفونت هاي ناشي از ايمپلانت ها به كار گرفته شده است.بطور كلي براي جلوگيري و كاهش ميزان وقوع عفونت وابسته به ايمپلانت هاي ساخته شده از بيومتريال ها پوشش هايي طراحي و ساخته شده اند كه از طريق جلوگيري از اتصال باكتريها و يا رهاسازي اختصاصي آنتي بيوتيك در محل حضور بيومتريال مانع از بروز عفونت وابسته به آنها مي شوند. بنظر مي رسدكه طراحي و ساخت پوشش ضد ميكروبي غير چسبنده كه بطور همزمان بتواند از اتصال باكتريها جلوگيري كرده و همچنين با داشتن عومل ضد ميكروبي مانع از تشكيل بيوفيلم باكتريايي گردد ضروري بنظر ميرسد. بعبارت ديگر ساخت وتوسعه پوشش هاي غيرچسبنده براي جلوگيري از اتصال اوليه باكتريها و پوشش هاي تماسي-كشنده براي جلوگيري از عوارض مصرف طولاني مدت آنتي بيوتيكهامي تواند بعنوان يك راه حل ايده آل جهت جلوگيري از بروز عفونتهاي مرتبط با بيومتريال ها در نظر گرفته شود. يكي از راهكارهاي موثر در جهت ساخت وتوسعه پوشش هاي غيرچسبنده تغييرات فيزيكي و شيميايي انجام گرفته روي سطح مي باشد كه مانع از اتصال فيزيكي با كتري ها به سطح بيومتريال مي شوند. علاوه بر تغييرات فيزيكي و شيميايي ميتوان به تغيير در صافي وزبري سطح، تغييرات آبگريزي يا آبدوستي سطح، تغيير پتانسيل و تغييررسانايي سطح اشاره كرد. درمطالعات اخير نشان داده است كه استفاده ازصفحات دو بعدي گرافن مانع از رشد باكتريها و تشكيل بيوفيلم باكتريايي درسطح بيومتريالها ميشود به طوري كه صفحات گرافن با ايجادتنش در ديواره سلولهاي باكتري ها از طريق رها سازي گونه هاي اكسيژن فعال باعث آسيب به ديواره سلول باكتري و در نهايت مرگ سلولي مي شوند.افزون بر اين مطالعات بسياري خواص آنتي باكتريايي نانوذرات مختلف را نشان داده اند. نانوذرات بروش مشابه صفحات گرافني منجر به از بين بردنفعاليت باكتريها ميشوند. در اين مطالعه خواص ضد باكتريايي نانو مواد برپايه گرافن با در نظر گرفتن اثرات سينرژيستي كه مي تواند به طور موثر باعث مهار رشد باكتري ها ميشودبعنوان يك پوشش بروي سطوح بيومتريال سيليكون رابر مورد بررسي قرار ميگيرد. بطور كلي مي توان با ساخت نانو سطوح گرافن كنژوگه شده با نانوذرات به عنوان پوششي بر روي سطحهاي ايمپلانت از تشكيل و رشد بيو فيلم باكتريايي جلوگيري كرد.

در همين راستا ابتدا نانو سطوح گرافن اكسيد سنتز شده و براي بالا بردن اثرات ضد بيوفيلمي، نانو ذرات طلا به تنهايي يا بهمراه نانوذرات آهن روي اين سامانه و بر روي سطوح سيليكوني رابر سطوح گرافني انتقال داده مي شود ( پوشش داده مي شود ) واثرات ضد ميكروبي ان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين ميزان سميت سامانه ضد ميكروبي پوشش داده شده بر سطوح سيليكون رابر و ميزان اتصال سلول هاي بافتي ميزبان و چگونگي يكپارچگي بافتي بر سطوح نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. انتظار مي رود تا پوشش ضد ميكروبي تهيه شده ميزان عفونت ايمپلانت ها را به طور چشمگيري كاهش داده و مي توان از آن به عنوان يك جايگزين مناسب براي انتي بيوتيك هايمتداول جهت كاهش خطر عفونت ايمپلانت به كار رود .

چکيده:

بيومتريال- پوشش ضد ميكروبي - گرافن عامل دار شده - عفونت ايمپلانت ها - سيليكون رابر - نانو ذرات طلا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد راشدي استاد راهنما:
دکتر فاطمه محمدي پناه استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي دقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.