پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۰۸ شناسه:
اصغر عقيلي دهكردي دانشجو:
بررسي تاثير ارزش هاي فردي بر درگيري ذهني مد با در نظر گرفتن تفاوت هاي نسلي عنوان فارسي:
The effect of personal values on fashion involvement considering Generational differences عنوان انگليسي:

ارزش ها به عنوان يكي از عوامل موثر در رفتار مصرف كننده مورد توجه بوده اند. در اين تحقيق تاثير سازه هاي ارزش هاي فردي بر اساس مدل شوارتز بر درگيري ذهني مُد مورد بررسي قرار گرفته است و در اين رابطه تفاوت هاي نسلي به عنوان متغير تعديل گر در نظر گرفته شده است. اين تحقيق در شهر تهران و در تابستان 1397 از طريق نمونه گيري تركيبي(خوشه اي، تصادفي) انجام شده است. حجم نمونه با توجه به نتايج تست پرسشنامه، 204 نفر از مراجعين به مراكز مُد و مجتمع هاي تجاري تهران مي باشد. طبقه بندي نسل ها در اين تحقيق از طريق يك پژوهش جنبي و با استفاده از روش آنوا صورت گرفت و جامعه آماري را به نسل تقسيم نمود. همچنين براي بررسي معنا داري رابطه بين سازه هاي ارزش هاي فردي و درگيري ذهني مُد از روش معادلات ساختاري استفاده شده و نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق، رابطه معناداري بين سازه هاي ارزش هاي فردي و در گيري ذهني مُد شناسايي نكرده اند. هم چنين تاثير تفاوت هاي نسلي بر رابطه ارزش هاي فردي و درگيري ذهني مُد مورد تائيد قرار نگرفته است.

چکيده:

ارزش هاي فردي، درگيري ذهني مد،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.