پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۷۰۴ شناسه:
عليرضا نيكوكارليسه رودي دانشجو:
ميزان تاثير عوامل اثر گذار بر برندسازي شركت هاي كوچك و متوسط فناور فعال در حوزه كشاورزي بر عملكرد آنها با در نظرگرفتن متغير تسهيلگر بازارگرايي و متغير واسطه هويت برند عنوان فارسي:
title عنوان انگليسي:

بسياري از نظريه پردازان، مديران و پژوهشگران، دنياي آينده بازاريابي را جهان مديريت برند و فعاليت‌هاي پيرامون برندينگ نام نهاده اند. شايد هيچ سرمايه اي بيش از يك نام قدرتمند، معتبر و ارزش آفرين براي سازمانها، كارآمد نباشد. امروزه برند ديگر تنها يك ابزار كارآمد در دست مديران نيست بلكه يك الزام استراتژيك است كه سازمانها را در جهت خلق ارزش بيشتر براي مشتريان و همچنين ايجاد مزيتهاي رقابتي پايدار كمك مي كند. يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر موفقيت شركت هاي توليدي و خدماتي، برندهاي كالاها و خدمات ميباشد. از منحصربه فردترين ويژگيهاي برند،هويت برند ميباشد. اين حس در واقع جستجوي فرد براي دستيابي به معنايي است كه بتواند هويت فرد را در بازار برندها به عرصه ظهور برساند. اهميت مفهوم برند در خريد مشتريان به حدي است كه برخي از صاحبنظران ازآن به عنوان يك محصول كامل ياد كرده و معتقدند بسياري از اوقات مشتريان در عوض آنكه محصولي را خريداري كنند، برندها را مي خرند. از اين رو شناخت عوامل موثر بر اين انتخاب و بررسي ويژگي هاي خاص برند اهميتي دو چندان يافته و انجام تحقيقات متنوعي در اين زمينه ضرورت مي بخشد. تحقيق حاضر نيز با اين هدف و تحت عنوان تاثير عوامل اثر گذار بر برندسازي شركت هاي كوچك و متوسط فناور به انجام رسيده است.

در اين پژوهش به بررسي تاثير برندسازي بر عملكرد شركت‌هاي فناور در حوزه صنعت چاي و برنج ايران پرداخته شده است. جامعه اماري اين تحقيق 93 شركت فعال در اين زمينهها بوده است. كه پس از طراحي پرسشنامه 5 گزينه ايي ليكرت بين آنها توزيع و پس از دريافت سوالات بر روي آنها تحليل صورت گرفت. براي تحليل اين پرسشنامه ها از نرمافزارهايSPSS و SmartPLS استفاده گرديد و نتايج نشان از معنادار بودن تاثير برندسازي بر عملكرد شركت ها داشت.

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا ميگون پوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميد پاداش استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.