پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۷۰۱ شناسه:
مرتضي نظري كمال دانشجو:
استخراج و شناسايي مواد موثره فيبر‌هاي پلي‌ساكاريدي و بررسي اثر سيتوتوكسيك آن بر روي رده ي سلولي سرطان كبد Hep-G2 و MRC-5 (سلولهاي نرمال فيبروبلاستي ) به‌عنوان كنترل عنوان فارسي:
Extraction and identification of polysaccharide fiber effective ingredients and Investigate of cytotoxic effect on the liver cancer cell line Hep-G2 and MRC-5 (normal fibroblast cells) as control. عنوان انگليسي:

سرطان مجموعه‌اي از فرآيندهاست كه طي آن مكانيسم‌هاي متعددي در سلول از تنظيم عادي خارج شده و منجر به رشد غير قابل كنترل، ترانسفورماسيون، آنژيوژنز، متاستاز و ساير ويژگي‌هاي بدخيمي مي‌گردد. فعال شدن آنكوژن‌ها، غيرفعال شدن تومور ساپرسور ژن‌ها و همينطور تغييرات اپي‌ژنتيكي از جمله عواملي هستند كه در روند بيماري ظاهر مي‌گردند. از اين رو استراتژي‌هاي متعددي براي غلبه بر فنوتيپ بدخيم در سالهاي اخير به كار گرفته شده است. در سال‌هاي اخير مواد موثره از قبيل موسيلاژ‌هاي بدست آمده از برخي پلي‌ساكاريد‌ها، به‌عنوان ماده‌ي موثره با خاصيت ايجاد آپوپتوز سلولي بر روي رده‌هاي سلولي سرطاني، مورد توجه قرار گرفته اند. در اين پژوهش فيبر نارگيل گونه nucifera از اعضاء خانواده نخليان (Arecaceae) ابتدا پيش فرآوري و در دماي 47 درجه سانتي‌گراد با كلريت سديم 0.7% ليگنين زدايي و به روش هيدروليز اسيدي استخراج شد. عصاره بدست آمده از آن بعد از شناسايي كلي توسط HPLC بر روي رده‌هاي سلولي سرطان كبد Hep_G2 و سلول‌هاي نرمال بدن MRC-5 به روش MTT با بدون دريافت ماده، دز 10،20 و 40 μg/ml مورد بررسي قرار گرفت. بيش‌ترين اثر معني دار عصاره مذكور در دز μg/ml40 با ميزان اختلاف Viability 83% در رده سلولي سرطان كبد و تنها 7% اختلاف در سلول‌هاي نرمال فيبروبلاستي بدست آمدP<0.01.

چکيده:

پلي‌ساكاريد نارگيل، هيدروليز، MTT. كارسينوماي كبد، فيبروبلاستي MRC-5

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
دکتر هومن فتوره چي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

نشريه علمي ترويجي مهندسي شيمي ايران

/

استخراج و شناسايي مواد موثره فيبر نارگيل ...

مرتضي نظري كمال - سهرابعلي قربانيان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

iranian journal of chemical engineering

/

supercritical fluid extraction of cocos nucifera....

مرتضي نظري كمال - سهرابعلي قرابانيان - هومن فتوره ي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.