پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۷ دفاع:
۲۷۰۰ شناسه:
مجتبي كر دانشجو:
تأثيركاركرد فرهنگ‌سازي رسانه‌هاي جمعي بر رفتارشهروندي سازماني كاركنان سازمان تبليغات اسلامي كشور (مطالعه‌‌ي موردي: اينستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ) عنوان فارسي:
The Effect of Mass Media Production Culture on Their Behavior in Organizational Organizations of the Employees of the Islamic Propaganda Organization (Case Study: Inestram, Telegram and Wattsap) عنوان انگليسي:

تحقيق حاضر باهدف بررسي تأثير شبكه‌هاي اجتماعي (تلگرام، واتس آپ و اينستاگرام) بر رفتارهاي شهروندي سازماني پرداخته است. جامعه آن را كاركنان سازمان تبليغات اسلامي كشور تشكيل داده‌اند. حجم نمونه آماري به روش كوكران به تعداد 328 نفر به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب گرديدند. اين تحقيق از حيث هدف كاربردي و از حيث روش تحقيق توصيفي و در زمره تحقيقات علي بوده است. براي نظرسنجي از پرسشنامه‌هاي رفتار شهروندي سازماني و شبكه‌هاي اجتماعي كه در مقياس ليكرت طراحي‌شده بود، استفاده گرديد. روايي محتوايي پرسشنامه‌ها مورد تائيد خبرگان قرار گرفت. براي بررسي پايايي آن‌ها از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. تحليل داده‌ها به روش مدل معادلات ساختاري از نوع واريانس محور بوده است. نتايج تجزيه‌وتحليل داده‌ها نشان داد كه شبكه‌هاي اجتماعي (تلگرام، واتس آپ و اينستاگرام) به ميزان 49 درصد از واريانس رفتار شهروندي سازماني را تبيين مي‌نمايند. همچنين از ديگر يافته‌هاي اين تحقيق تبيين واريانس ابعاد رفتار شهروندي سازماني (نوع‌دوستي، وجدان كاري، فضيلت مدني، تكريم و احترام و جوانمردي) توسط شبكه‌هاي اجتماعي به ترتيب به ميزان 37/0، 52/0، 43/0، 35/0 و 45/0 بوده است.

واژه‌هاي كليدي: رفتار شهروندي سازماني، شبكه‌هاي اجتماعي، تلگرام، واتس آپ، اينستاگرام

چکيده:

رفتار شهروندي سازماني، شبكه‌هاي اجتماعي، تلگرام، واتس آپ، اينستاگرام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهيلا بورقاني فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سميه لبافي پژوه استاد مشاور:
دکتر اميد جهانشاهي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.