پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۶۹۹ شناسه:
علي حسيني فرزاد دانشجو:
تاثير شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي كسب و كار بر شناسايي فرصت هاي بين المللي شدن عنوان فارسي:
The impact of social & marketing networks on exploring opportunities for globalization عنوان انگليسي:

بين المللي شدن به مفهومي گفته مي شود كه تمايل سيري ناپذيري به گسترش در ابعاد گوناگون دارد و در اين راستا ابزارهاي متعددي علي الخصوص فناوري ها براي شناسايي آن به كار گرفته مي شوند.

بين المللي شدن فرايندي است اجتناب ناپذير كه از قرن نوزدهم و بيستم شروع شده و همراه با فراز و نشيبهايي كه هيچگاه، به جز در دوران جنگهاي بين المللي اول و دوم متوقف نشده، به تكامل خود ادامه داده است. اين فرآيند در طول مسير خود ابتدا در بعد اقتصادي موفق بوده ولي كم كم به ساير ابعاد نيز گسترش يافته است. شناسايي فرصتهاي بين المللي شدن بر تمامي جنبه هاي كسب و كار خصوصا كسب و كارهاي توليدي ( كه در اين پژوهش يك كارخانه توليدي مواد غذايي مورد بحث قرار گرفته ) بسيار تاثيرگذار است.

برخي از افراد بين المللي شدن را به عنوان فرايندي سودمند، اجتناب ناپذير و غير قابل تغيير مي دانند و برخي ديگر با ترس و خصومت به آن نگاه مي كنند و معتقدند اين جريان، باعث فقر و نابرابري بين انسان ها مي شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي كسب و كار بر شناسايي فرصتهاي بين المللي شدن در سازمان هاي صنايع غذايي كشورمان (تك ماكارون) مي باشد.

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت و نتايج نشان داد : ابعاد آموزش، توسعه و تبليغات هدفمند اينترنتي بر شناسايي فرصتهاي بين المللي شدن موثرند.

چکيده:

شبكه هاي اجتماعي، شبكه هاي كسب و كار، فرصت بين المللي شدن، شركتهاي كوچك و متوسط، كارخانجات صنعتي خصوصي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.