پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۲ دفاع:
۲۶۹۷ شناسه:
علي رفيعي دانشجو:
بررسي عددي اثر خواص ويسكوپلاستيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك عنوان فارسي:
Effect of a Fluid’s Viscoplastic Behavior on the Natural Frequency of Gas Bubbles Subjected to an Acoustic Field: a Numerical Study عنوان انگليسي:

در سالهاي اخير بطور روز افزون از تزريق حباب هاي آزاد گازي در داخل خون براي افزايش وضوح تصاوير التراسونيك استفاده مي شود. براي افزايش وضوح تصاوير سونوگرافي لازم است در پاسخ ديناميكي حباب تحت اثر ميدان آكوستيك هارمونيك ها (به خصوث هارمونيك دوم) ظاهر شود تا بتوان با دستگاههاي موجود موقعيت حباب در داخل بافت مورد نظر (مثال: قلب) را شناسايي نمود. لازمه اينكار معلوم بودن فركانس طبيعي حباب است. با توجه به اينكه سيالات فيزيولوژيكي همچون خون داراي رفتار غير نيوتني از نوع ويسكوپلاستيك هستند (به عبارت ديگر، داراي تنش تسليم مي باشندد) اين احتمال وجود دارد كه اين رفتار به شدت بر روي فركانس طبيعي حباب اثر گذار باشد. در اين پايان نامه قصد داريم اثر رفتار ويسكوپلاستيك سيال را بر ديناميك حباب در يك ميدان آكوستيك براي مايعي همچون خون با استفاده از روشهاي عددي بررسي نماييم.

چکيده:

ديناميك حباب - حباب گازي - سيال ويسكو پلاستيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيوان صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.