پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۱ دفاع:
۲۶۹۶ شناسه:
هاله راحمي دانشجو:
رابطه بين گرايش احساسي سرمايه گذاران و حجم معاملات سهام عنوان فارسي:
investigate the relationship between the emotional tendencies of investors and the volume of stock trading عنوان انگليسي:

اين تحقيق در زمينه دانش مالي رفتاري انجام گرفته است و موضوع مورد تحقيق، گرايش هاي احساسي سرمايه گذاران مي باشد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 125 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1386-1395 با هدف بررسي رابطه بين گرايش احساسي سرمايه گذاران و حجم معاملات سهام انجام شده است. براي محاسبه گرايش احساسي سرمايه گذران از شاخص هاي اثر مومنتوم، برگشت بلند مدت، ارزش از ديدگاه نسبت قيمت به خالص جريانات نقدي هر سهم، صرف ارزش از ديدگاه نسبت قيمت به سود هر سهم، اندازه، زيان گريزي استفاده شده است.با آزمون فرضية اصلي پژوهش مشـخص شـد كه حجم معاملات سهام رابطه معناداري با گرايش احساسي سرمايه گذاران ندارد. در فرضيه هاي دوم تا هفتم پژوهش به ترتيب اثر مومنتوم، اثر برگشت بلندمدت، صرف ارزش از ديدگاه نسبت قيمت به سود هر سهم، صرف ارزش از ديدگاه نسبت قيمت به خالص جريانات نقدي هر سهم و اثر اندازه، اثر زيان گريزي بر حجم معاملات سهام بررسي شد. از بين اين متغيرها تنها صرف ارزش از ديدگاه نسبت قيمت به خالص جريانات نقدي هر سهم و اثر اندازه بر حجم معاملات سهام تاثير معنادار دارند.

چکيده:

گرايش احساسي سرمايه گذاران، حجم معاملات سهام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسين ستايش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.