پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۶۹۵ شناسه:
فرناز برات پور دانشجو:
بررسي و مدل‌يابي تأثير ابعاد مديريت دانش بر ابعاد ريسك منابع انساني؛ (مطالعه موردي بانك گردشگري) عنوان فارسي:
Investigating and Modeling the Impact of Knowledge Management Dimensions on Human Resource Risk; (Case Study of Tourism Bank) عنوان انگليسي:

امروزه دانش به عنوان يك سرمايه، منبع خلاقيت و نوآوري، بهره‌وري، افزايش كيفيت كار نيروي انساني، و در نهايت عامل اصلي رقابت سازماني شناخته مي‌شود. اهميتي كه دانش در اين دوره به خود گرفته است، آن را به يكي از عوامل موثر در رشد و بقاي سازمان تبديل كرده است (محمودي، 1391، ص 1). از نظر امين و همكارانش (2001) تمركز مديريت دانش، بر بهبود توانايي سازماني مي‌باشد. موفقيت در زمينه‌ مديريت دانش نيازمند ايجاد يك محيط جديد كاري مي‌باشد كه دانش و تجربه بتوانند به راحتي تسهيم شوند (امين و همكارانش، 2001، ص 48). از نظر روبرت لوكال، مديريت دانش عبارت است از استفاده از اطلاعات براي دستيابي به واقعيت كسب و كار؛ مديريت دانش فعاليتي سازماني بوده كه هدف آن ايجاد محيطي اجتماعي و زيربنايي فني است كه بتوان در اين محيط، دانش توليد كرد، به آن دسترسي داشت و ديگران را در آن سهيم ساخت (صالحي، 1395، ص 57).

داده‌ها اولين سطح مديريت دانش را تشكيل مي‌‌دهند و رشته اي از واقعيت‌هاي عيني و مجرد بوده كه به خودي خود توليد معني نمي‌كنند. علي رغم اين موارد، وجود مجموعه‌اي منسجم و مرتبط از داده‌ها براي سازمان‌ها ضروري است؛ زيرا مبنا و اساس اطلاعات را داده‌ها تشكيل مي‌دهند. فرايندهاي مديريت دانش از جمله ذخيره كردن، گروه‌بندي، پالايش و سازماندهي، نقش مهمي در معني‌دار شدن داده‌ها و تبديل آنها به اطلاعت ايفا مي‌كند. بهره گيري از فناوري‌هاي اطلاعات نوين مي‌‌تواند نقش مهمي را در اين راستا ايفاء نمايد. اطلاعات از داده‌ها در مواردي چون سطح ظرافت، زمينه، دامنه و به هنگام بودن قابل تفكيك هستند. اين در حالي است كه در مفهوم دانش، نسبت به مفهوم داده‌ها و اطلاعات پيچيدگي بيشتري نهفته است و اين پيچيدگي به ماهيت دانش بر مي‌‌گردد. زيرا دانش ماهيتي اجتماعي داشته و انسان‌ها مهم ترين نقش را در توليد آن ايفا مي‌كنند (صالحي، 1395، ص 46). رويكردي آگاهانه، سيستماتيك، جامع و اقتضايي به مديريت دانش، لازمه بهره گيري از دارايي‌هاي دانشي به عنوان مهم ترين سرمايه‌هاي سازماني در عصر حاضر است. بر اين اساس، طراحي و پياده سازي نظام جامع مديريت دانش با توجه به نيازهاي خاص هر سازمان، بايستي با توجه به شرايط و اقتضائات خاص آن سازمان صورت بگيرد. اولين قدم براي طراحي و پياده‌سازي نظام جامع مديريت دانش در يك سازمان شناخت سازمان و بررسي وضع موجود سازمان، در اين حوزه ميباشد. به عبارت ديگر، عارضه‌يابي سازمان در هر حوزه، اولين قدم براي انجام كار در حوزه مربوطه است (رحيمي، 1390، ص 10). شاخص ديگري كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است، مديريت ريسك مي‌باشد. مديريت ريسك، فرهنگ، فرآيندها و ساختارهايي است كه به مديريت موثر فرصت‌هاي بالقوه و اثرات نامطلوب مي‌پردازد. (برامايلي، 2015، ص 267) همچنين مديريت ريسك فعاليت‌هاي هماهنگ جهت هدايت و كنترل سازمان در رابطه با ريسك‌هاي موجود در سازمان است (ايزو31000 ، 2010). مديريت ريسك به شركت‌ها پيشنهاد مي‌كند كه به جاي بررسي و مديريت جداگانه ريسك‌هاي سازماني، تمامي ريسك‌ها و خطرات به صورت جامع و يكپارچه در نظر بگيرند (برامايلي ، 2015، ص 265). بنابراين با توجه به مسائل مطرح شده در اين بخش و با در نظر گرفتن هدف اصلي پژوهش، اين پژوهش در نظر دارد به اين موضوع بپردازد كه آيا ابعاد مديريت دانش بر ابعاد ريسك منابع انساني در بانك گردشگري موثر مي‌باشد؟

چکيده:

ريسك,ريسك انساني,ريسك منابع انساني،مديريت دانش، مديريت منابع انساني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
دکتر محمد صفري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.