پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۲۶۹۰ شناسه:
ابراهيم درتاج دانشجو:
تأثيرخستگي بر پارامترهاي منتخب كينتيكي وكينماتيك راه‌رفتن درافراد داراي كف پاي صاف منعطف و طبيعي عنوان فارسي:
The effect of fatigue on selected kinetic and kinematic gait parameters in people with normal foot arch and flexible flatfoot عنوان انگليسي:

هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثيرخستگي بر پارامترهاي منتخب كينتيكي وكينماتيك راه‌رفتن درافراد داراي كف پاي صاف منعطف و طبيعي مي باشد. افزايش دانش در زمينه كينماتيك و كينتيكي اندام تحتاني در هنگام راه‌رفتن در افراد دچار كف پاي صاف با وجود خستگي مي‌تواند بكارگيري مداخلات اصلاحي و بازتواني را جهت‌دهي كند و ريسك فاكتورهاي مرتبط با آسيب‌هاي ناشي از صافي كف پا را جهت تعديل، تعيين نمايد. شناسايي الگوهاي حركتي تغييريافته در آزمودني‌هاي با كف پاي صاف با وجود خستگي مي‌تواند توجيه بهتري براي استفاده و يا عدم استفاده از مداخلات توانبخشي و پيشگيري از آسيب باشد.

چکيده:

خستگي، كينتيك و كينماتيك، كف پاي صاف

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسين عليزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر الهام شيرزاد عراقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.