پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۲۶۸۱ شناسه:
بهناز اجدري دانشجو:
بررسي اثر متن تبليغي و نوع محصول بر نگرش برند دانشجويان نسبت به برند در تبليغات عنوان فارسي:
Impact of ad copies and product type on students’ brand approach in online advertising عنوان انگليسي:

هدف از اين مقاله بررسي تاثير تبليغات آنلاين در جذابيت پيام تبليغاتي (AMI) و ايجاد نگرش نسبت به در ميان دانشجويان است. به طور خاص، تاثير نوع متن نسخه تبليغات و گرايش كاري فردي به نگرش برند از طريق نقش ميانجيAMI در ميان يك نمونه از دانشجويان در تهران بررسي مي شود.همچنين نقش شدت فناوري محصول نيز مورد بررسي قرار گرفته است. يافته ها در پايان تحقيق نتيجه تاثير تبليغات آنلاين بر نگرش برند به واسطه AMI را نشان مي دهد.سهم اين تحقيق در ارائه شواهد تجربي در مورد نوع تبليغات آنلاين است كه مي تواند به بازاريابان كمك كند تا AMI بزرگتري توليد كنند و نگرش مطلوبتري را نسبت به برند در ميان مصرف كنندگان دانشجو ايجاد كنند.

چکيده:

تبليغات آنلاين، نگرش برند، تبليغات روايت گر، تبليغات واقعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير خانلري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.