پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۲ دفاع:
۲۶۷۴ شناسه:
پريا شيخ انصاري دانشجو:
تاثير فعاليت استقامتي كوتاه و بلند مدت بر سطوح هورمون مايمكان و مقاومت به انسولين زنان جوان غير ورزشكار داراي اضافه وزن عنوان فارسي:
Effect of acute and chronic endurance exercise on Mimecan levels and Insulin resistance on overweight non athlete young women عنوان انگليسي:

با توجه به رشد و شيوع قابل توجه اضافه وزن و چاقي در هزاره سوم و پيامدهاي غير قابل اجتناب آن ، امروزه يكي از رويكردهاي مهم در تمامي علوم وابسته به سلامت جسماني افراد ، يافتن راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و درمان اضافه وزن و چاقي است و از جمله راه حل هاي قابل توجه ، چه در پيشگيري و چه در بحث درمان، كنترل اشتها است كه راهي غير تهاجمي بوده وكمترين آسيب را متوجه سلامت عمومي فرد مي نمايد . لذا نقش هورمون هاي موثر بر اشتها ، در اين ميان بسيار پررنگ تر مي نمايد و به ويژه در افرادي كه دچارتجمع چربي يا به عبارتي دچار اضافه وزن يا چاقي هستند ، مبحث آديپوكاين ها ، كه يكي از محورهاي اصلي تحقيقات در دهه هاي اخير ، چه به لحاظ تاثيرات شايان توجه بر اشتها و چه به لحاظ ساير عوارض پيراموني از جمله مقاومت به انسولين و به دنبال آن بيماريهاي مزمن وابسته به چاقي از جمله ديابت است، مي باشد . هورمون مايمكان به عنوان آديپوكاين مورد توجه در سالهاي اخير توسط محققان ، علي رغم تحقيقات بسياري كه در حيطه باليني به آن پرداخته شده است و نقش موثر آن بر اشتها اثبات شده است ليكن در حيطه فيزيولوژي ورزشي و تعادل آن با فعاليت هاي كوتاه و بلند مدت ، تحقيقاتي صورت نگرفته است و اهميت و ضرورت انجام اين پژوهش ديده مي شود تا بتوان قدمي به حل مشكل جهاني اضافه وزن و چاقي نزديك تر شد و لزوم اين تحقيق در درمان و پيشگيري از چاقي و اضافه وزن با رويكرد اثرگذاري بر اشتها مورد توجه است و علاوه بر حيطه سلامت و فيزيولوژي انساني در علم داروسازي نيز مي تواند سودمند واقع گردد.

چکيده:

هورمون مايمكان، استئوگلايسين، OGN، آديپوكاين،فعاليت كوتاه و بلندمدت ، فعاليت استقامتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر پريسا پورنعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.