پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۶۶۶ شناسه:
محمدرسول پروانه دانشجو:
ارتقاء هم پيوندي اجتماعي در مراكز تاريخي شهرها با استفاده از تقويت كيفيات عرصه هاي عمومي در طراحي شهري (نمونه مورد مطالعه: محله فيض آباد كرمانشاه) عنوان فارسي:
PROMOTE SOCIAL CONNECTIIVITY IN THE HISTORICAL CENTERS OF CITIES BY IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SPACES عنوان انگليسي:

اين پژوهش به بررسي عرصه هاي عمومي بعنوان عامل موثر تحقق هم‌پيوندي انسجامي در مراكز تاريخي شهرها مي-پردازد. تغيير جريان زندگي از داخل محله به داخل خيابان موجب ايجاد نيازهاي جديدي گرديد و افراد را با انتخاب‌هايي گسترده‌تر مواجه ساخت كه همين عامل تحمل زندگي در فضاي فشرده و فاقد امكانات قديمي را مشكل‌تر مي‌سازد. ناكارآمدي بافت در پاسخ به نيازهاي ساكنين همچون دسترسي اتومبيل، فقدان عرصه‌هاي عمومي و فقدان سرانه كافي فضاهاي مختلف موجب مهاجرت گروه ساكن و جايگزيني آنها بوسيله گروه‌هاي روستايي مهاجر و يا اقشار با درآمد كمتر به اين محدوده مي‌شود. از سوي ديگر همين ناكارآمدي مي‌تواند مانع هرگونه اقدامي در جهت تجديد حيات بافت شده كه فرسودگي آن را سبب مي-شود. در اين ميان يكي از عوامل اصلي بروز نارضايتي-هاي اوليه و نيروي محرك در راستاي مهاجرت، نبود عرصه-هايي عمومي بعنوان نقطه‌اي براي شروع ارتباطات اجتماعي است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت تعامل و ارتباطات مداوم افراد كه پيش شرط تحقق انسجام اجتماعي مي‌باشد، مستلزم تعريف رويدادها و فعاليت‌هاي مناسب و نقش‌پذيري افراد در عرصه‌هاي عمومي محلي مي‌باشد كه اين عرصه‌ها مي‌بايست در يك سلسله مراتب منطقي در ساختار كالبدي محله سازمان يابند. از اين رو مطالعات اين پژوهش درپي يافتن پاسخي به ناكارآمدي اجتماعي بافت با طراحي عرصه‌هاي عمومي مي باشد. فضاهايي كه بتواند هم پيوندي اجتماعي بين ساكنان محله را بوجود آورده و از اين طريق نيروي محركي در راستاي تامين سرمايه و پروژه‌هاي بعدي جهت ارتقا كيفيت زندگي در محله باشد. در بسياري از شهرهاي ايران شاهد بافت تاريخي بعنوان ميراثي از گذشته مي باشيم.كرمانشاه نيز يكي از شهرهاي درگير با مشكلات بافت‌هاي تاريخي مياني و مشكلات ناشي از فرسودگي روزافزون آن مي‌باشد. از اين رو مطالعه حاضر در پي راه حلي براي بررسي موضوع ارتقاي هم پيوندي اسجام اجتماعي در محله فيض آباد كرمانشاه مي باشد. براي اين منظور نيز ابتدا پس از بررسي و تحليل هاي كيفي حاصل از مصاحبه هاي عميق در محله انتخابي، اقدام به تدوين اهداف طراحي براي بخش طراحي مي گردد. در انتها ضوابطي جهت طراحي بر اساس اين اهداف و شاخص ها معرفي شده است.

چکيده:

انسجام اجتماعي، هم پيوندي اجتماعي، بافت تاريخي كرمانشاه، عرصه عمومي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نعيمه رضايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.