پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۶۶۵ شناسه:
شادي پورنفيس دانشجو:
قانون حاكم بر طلاق در حقوق ايران و آمريكا عنوان فارسي:
Determining The governing law in divorce in Iran and united states of America international private law emphasizing the judicial process. عنوان انگليسي:

تعيين قانون حاكم بر طلاق به عنوان يكي از مصاديق احوال شخصيه در حقوق بين الملل خصوصي از اهميت

بسيار زيادي برخوردار است. در مورد احوال شخصيه افراد ، در حقوق بين الملل خصوصي كشورها دو راه حل

متفاوت پيش بيني شده است . در پاره اي از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولا

تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخي ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه

افراد مورد قبول واقع شده است. به همين دليل در مورد قانون حاكم بر طلاق در بين كشورهايي كه معيارهاي

متفاوتي را اعمال مي كنند با تعارض در قوانين مواجه هستيم. در اين تحقيق سعي شده در ابتدا ضمن تشريح

موضوع به بررسي راه كارهاي حل تعارض در حقوق بين الملل خصوصي پرداخته و در ادامه با تكيه بر نظام

حقوقي دو كشور ايران و آمريكا كه معيارهاي متفاوتي را براي قانون حاكم بر طلاق اعمال مي كنند و با توجه به

آراي قضايي صادره در دو كشور در مورد طلاق ايراني هاي مقيم آمريكا و آمريكايي هاي مقيم ايران تعارض

قوانين را حل كرده و راه حل حقوقي ارائه شود.

چکيده:

طلاق تعارض قوانين- تعارض مثبت و منفي احاله- دسته هاي ارتباطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نجادعلي الماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود كاظمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.