پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۲۶۵۶ شناسه:
سعيد رمضاني دانشجو:
تحليل رقابت هاي ژئوپلتيكي ايران و عربستان در خاورميانه عربي و پيامدهاي آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
Analysis of the geopolitical rivalries between Iran and Saudi Arabia in the Arab Middle East and its consequences on the national security of the Islamic Republic of Iran عنوان انگليسي:

ايران و عربستان سعودي به علت موقعيت ژئوپليتيك و ژئواكونوميك از اهميت بالايي در خاورميانه و منطقه خليج فارس برخوردار هستند علاوه بر اين، دو كشور به عنوان دو نماد تشيع و تسنن به نوعي رهبري دو مذهب اسلامي را برعهده دارند. اين عوامل باعث رقابتي روزافزون بين دو طرف در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامي شده است. رقابت و البته روابط آنها همواره تحت تأثير عوامل داخلي و محيطي، فراز و نشيب‌هاي زيادي را طي كرده است و بسته به نوع سياست خارجي دو كشور، رويكرد آنها رقابتي، تهاجمي و گاه همكاري جويانه بوده است. از سال 2015 نيز تحولاتي در محيط داخلي و خارجي دو كشور اتفاق افتاده است كه بي شك بر رقابت‌هاي دو كشور در خاورميانه تأثير گذار بوده است. ما در اين پژوهش با استفاده از روش ميك مك، ابتدا عوامل ژئوپليتيكي موثر بر رقابت بين دو كشور را در خاورميانه عربي مشخص و سپس با استفاده از نرم افزار سناريو ويزارد آينده روابط دو طرف و همچنين پيامدهاي اين رقابت ها بر امنيت ملي ايران را تحليل و بررسي كرده ايم.

چکيده:

ايران، عربستان سعودي، رقابت، ژئوپليتيك، خاورميانه عربي، امنيت ملي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ياشار ذكي استاد راهنما:
دکتر رسول افضلي استاد راهنماي دوم:
دکتر زهرا پيشگاهي فرد استاد مشاور:
دکتر جعفر حق پناه استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه مطالعات راهبردي

/

تحليل رقابت ژئوپلتيكي ايران و عربستان سعودي در عراق و سناريوهاي پيش رو (از 2020- 2003)

ياشار ذكي استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران yzaki@ut.ac.ir رسول افضلي دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران rafzali@ut.ac.ir زهرا پيشگاهي فرد استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تهران zfard@ut.ac.ir جعفر حق پناه عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي نويس


/

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.