پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۶۵۵ شناسه:
محي الدين مهديان فر دانشجو:
تاثير بازيابي ويروسي برعملكرد بازيابي عنوان فارسي:
Effect of viral marketing on marketing performance عنوان انگليسي:

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد، از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ، ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻮع دﯾﮕﺮي از ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﯾﮑـﯽ از ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ و ارزان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺮﺧﻂ مي باشد

واژه بازاريابي ويروسي درسال 1996 به وسيله تايم دراپر معرفي شده، هنگامي كه او به توصيف استراتژي بازاريابي هات ميل ارائه دهنده سرويس پست الكترونيكي رايگان مي پرداخت كه در آن زمان، هات ميل در تبليغات خود از اين استراتژي استفاده مي كرد. بااين پيام در ضميمه هر ايميل خروجي وايميل رايگان از هات ميل در وب سايت آن دريافت كنيد.

چکيده:

بازاريابي ويروسي ، بازاريابي اينترنتي ، رفتار مصرف كننده ، بازاريابي دهان به دهان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسترن حاجي حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير خانلري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.