پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۰ دفاع:
۲۶۵۴ شناسه:
فريبا فتحي سقزچي دانشجو:
تدوين مدل ارزيابي ظرفيت برد توريسم در تالاب هاي ساحلي براساس خدمات اكوسيستمي مورد مطالعه پناهگاه حيات وحش سرخانگل عنوان فارسي:
tourism carrying capacity assessment in coastal wetland case study: Sourkhankol عنوان انگليسي:

چكيده

وضعيت نا مناسب تالاب ها به ويژه تالابهاي ايران كه اكثرأ در وضعيت فرارفت قرار دارند و از سويي تحت فشار كاربردها و كاربري هاي مختلف هستند مي تواند از فقدان مدلهاي توسعه پايدار بر اساس آنچه سيستم هاي طبيعي سرزمين مجاز مي داند متاثر شده باشند. بررسي انواع ظرفيت هاي برد و روش هاي مختلف برآورد آن و در نهايت استفاده از آن براي ارائه مدل در خور و مناسب اكوسيستم هاي تالابي به منظور توسعه پايدار گردشگري ميتواند با ايجاد پايه علمي در تدوين برنامه هاي مديريتي تالابها موثر افتد و در برطرف سازي اين چالش گام جدي محسوب گردد. گذر از حدود و آستانهها ( ظرفيت برد مناطق زيستي) مهمترين بحراني است كه اكوسيستم ها با آن رو برو هستند و اهميت آن زماني آشكارتر ميگردد كه ظرفيت برد را بجاي حداكثر تعداد افراد يك گونه، حداكثر بار و فشاري كه توسط انسانها ميتواند به محيط زيست تحميل شود در نظر گرفت.

در اين مطالعه پناهگاه حيات وحش سرخانكل با مساحت 1200 هكتار در بخش مركزي تالاب بين المللي انزلي به عنوان نمونه مطالعاتي جهت ارائه مدلي به منظور شناسايي حدود قابل قبول تغييرات و ظرفيت برد گردشگري آن انتخاب گرديده است. نوع مناسب گردشگري بر اساس شاخص سازي خدمات اكوسيستم با استفاده از مدل DPSIR اكوتوريسم برآورد گرديده سپس ارزيابي ساختار تالاب بر اساس رهيافت " هيدرو ژئو مورفولوژيك" صورت گرفت پس از آن استخراج شاخص ها و معيارهاي متناسب با اكوتوريسم و تبديل آن ها به كميت هاي يكپارچه با كمك تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي”PCA” و ارزيابي متغييرهاي زيستي و فيزيكي بر اساس آزمون همبستگي پيرسون صورت گرفت.

براي هر مولفه اصلي ناحيه 95% داده ها در مدل توزيع تصادفي گوسي( توزيع نرمال چند متغييره) اعمال شد و محدوده مجاز تغييرات ( جهت معرفي ظرفيت برد) به صورت يك هايپر بيضي در فضاي چندبعدي پارامترهاي انتخاب شده به صورت معادله بيضي هاي متحد المركز در چهار وضعيت پيوسته در سيستم تعيين شد كه نسبت به خود سيستم در طول زمان سنجيده شده است. محدوده قابل قبول تغييرات در سيستم مورد بررسي در مولفه هاي اصلي حاصل از آناليز PCA و مدل همبستگي و در نهايت مدل توزيع گوسي مورد بهره برداري در قالب اقطار بيضي كه هر كدام مويد محدوده خاص خود است بين 3- تا 3 و 5- تا 5 و در pdf محاسباتي حداقل 3/0 محاسبه گرديد.

چکيده:

ظرفيت برد، گردشگري، سرخانكل، تحليل مولفه هاي اصلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميدرضا جعفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود باقرزاده كريمي استاد مشاور:
دکتر محمدرضا وفايي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

محيط شناسي

/

ارزيابي شاخص هاي اكولوژيك براي يافتن گردشگري مناسب در سرخانكل

فتحي جعفري اديبي وفايي باقرزاده

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.