پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۶۵۲ شناسه:
آزاده درخشي دانشجو:
بررسي چگونگي آمادگي بيمارستان صدر براي پياده سازي سيستم بازاريابي اينترنتي در راستاي جذب متقاضيان خدمات چشم پزشكي عنوان فارسي:
How to prepare for Sadr Hospital to implement internet marketing system to attract applicants for ophthalmology services عنوان انگليسي:

اﺑﺰارﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه، ﺗﺒﻠﺖ و راﻳﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﻣﻮﺟﺐ ازدﻳﺎد ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ بنگاه ﺗﺠﺎري ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻨﺎوري و ﺧﻴـﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻳﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ )ملوار، دﻧـﻴﺲ و ﻛﻨـﺖ، 2014 ). در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﺴـب وﻛـﺎر اﻣﺮوز ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴتﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺮ ﻧـﺎم ﺗﺠـﺎري ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎزي اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺮاي اﻣﻜـﺎن ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﺪاوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﺠﺎد و ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط، ارزش آﻓﺮﻳﻨـﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑـط ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن اﺳـﺖ) دﻋـﺎﻳﻲ و ﺑـﻲ غـﻢ، 1394 ( .ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻛﺎراي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد مختلف ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و دروﻧـﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻓﻘﻂﻃﺮاﺣﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻲ توجهي ﺑـﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺖ در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻫﺪاف ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد.

در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﺬﺷــﺘﻪ )ﺳــﻴﺪ ﺟــﻮادﻳﻦ، اﺳــﻔﻴﺪاﻧﻲ و اﺳــﻔﻴﺪاﻧﻲ ،1390 ؛اﺳــﺘﻔﻜﻮ، ﻓــﺪرﻛﻮ و ﺑﻴﺴــﻴﻚ ،2015 و ﮔﺮﻳﻜﺎﮔﻮﻳﺸﺎ، ﻛﺎﺳﺘﺎﻧﺪر، رﺑﻮن و ﺳﻮرزاﺑﺎل ،2015( ، اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و داﺧﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ ، ميﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﺴﺐ وﻛـﺎر و رﻓﺘـﺎر ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪة آن ﻻﻳـﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ را دارﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻖ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮدي و داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي راﻫﺒـﺮدي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ و ﻫـﻢ راﺳـﺘﺎﻳﻲ آن ﺑـﺎ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﺳﺎزﻣﺎن اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد)مانيان،رونقي،1394) .

امروزه نقش بازاريابي جهت موفقيت در حوزه پزشكي از اهميت بسزايي برخوردار است. هدف بازاريابي در اين حوزه تنها افزايش مشتريان نيست، بلكه هدف اصلي آن ايجاد و افزايش اعتبار و محبوبيت در ميان مخاطبين و افراد جامعه است، كه جذب و افزايش و وفاداري مشتريان از تبعات رسيدن به اين هدف خواهد بود.

با توجه به آنچه بيان گرديدحضور يك سيستم بازاريابي اينترنتي براي بيمارستان صدر احساس مي‌شود؛ حضوري كه بتواند در زمينه بازاريابي پزشكي و تبليغات اينترنتي به منظور جذب و وفاداري مشتريان به اين مركز ياري رسان باشد.

چکيده:

خريد اينترنتي -محيط بازار يابي اينترنتي- رفتار مصرف كننده - ويژگي هاي محصول- امنيت و اعتماد- پيشنهادات ارتقايي- سهولت كاربرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي صالحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.