پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۶۴۷ شناسه:
معصومه غلامي زنجانبر دانشجو:
استفاده از تانن برگ سماق در تهيه پلي اورتان بدون ايزوسيانات عنوان فارسي:
using extracted tannins from sumac leaves for perparing free isocyanate polyurethane عنوان انگليسي:

امروزه يكي از بزرگ‌ترين مشكلات به وجود آمده آلودگي محيط‌زيست توسط آلاينده‌هاي صنعتي است كه سبب شده است كه در زمينه‌ي استفاده از مواد طبيعي و زيست‌تخريب‌پذير در صنايع مختلف تلاش‌هاي بسياري انجام گيرد.

در اين پژوهش با استفاده از تانن استخراج شده از برگ سماق به روش خيساندن، پلي‌اورتان بدون ايزوسيانات در اثر واكنش تانن به عنوان دي ال با دي متيل كربنات و هگزا متيلن دي آمين تهيه شد كه داراي سميت كمتري نسبت به ساير پلي‌اورتان‌ها دارد، اين سنتز از آن جهت جالب است كه به استفاده از ايزوسيانات به عنوان واكنشگر وابسته نيست و مي‌توان از مواد طبيعي به جاي آن استفاده كرد و تانن به عنوان عضو اصلي در اين واكنش ايفاي نقش مي‌كند.

در ابتدا با استفاده از حلال‌هاي آب : متانول و استون : آب تانن موجود در برگ سماق استخراج شد و جهت بهينه‌سازي تهيه پلي‌اورتان، سه عامل دما، نسبت تانن به دي‌متيل‌كربنات و زمان در نظر گرفته شد و به هر كدام از اين موارد سه مقدار داده شد و در آخر 27 تيمار براي سنتز به دست آمد كه با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي اين تعداد به نه مورد كاهش يافت كه سنتز اين نه نمونه به شرح ذيل است:

تانن قابل هيدروليز به عنوان يك پلي‌فنل با دي‌متيل‌كربنات و آب واكنش داده شد و سپس محصول به دست آمده با هگزامتيلن دي‌آمين تركيب شد و پس از پخت در دماي 103 درجه سانتيگراد توسط آناليز FT-IR مورد بررسي قرار گرفت و طيف‌هاي به دست آمده نشان دهنده‌ي تشكيل اورتان بوده و بازده آنها نيز به نسبت بالا بود، پس از نرمال سازي پيك cm-1 1537 نتايج حاصل را توسط نرم افزارهاي Origin و Design expert به دست آمد و سپس مقاديري بهينه براي دماي رفلاكس، زمان رفلاكس و نسبت تانن به دي متيل كربنات در واكنش به دست آمد و توسط نتايج به دست آمده از طيف سنجي جرمي Maldi-tof تشكيل پلي اورتان اثبات شد .

كلمات كليدي: تانن، پلي‌اورتان، اورتان، زيست‌تخريب‌پذير، بهينه‌سازي، طراحي آزمايش

چکيده:

تانن-برگ سماق-پلي اورتان-ايزوسيانات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.