پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۳۸ شناسه:
مجيد خانجاني صفدر دانشجو:
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي جذب سطحي پساب داروهاي ضد افسردگي به كمك شبكه‌هاي عصبي عنوان فارسي:
Laboratory study and modeling of adsorption of effluent of antidepressants by neural networks عنوان انگليسي:

افسردگي جزء شايعترين اختلاف روانپزشكي با شيوع 15 تا 25 درصد مي‌باشد[1]. درمان‌هاي دارويي در دسترس براي اختلال افسردگي شامل گروه داروهاي چند حلقه‌اي، گروه داروهاي مهار كننده اختصاصي بازجذب سروتونين (SSRI)، گروه داروهاي مهاركننده آنزيم مونو آمين اسيداز (MAOI)، و چند نمونه داروي غير نوعي جديد مانند نفازودون، ونلافاكسين و غيره مي‌باشند[2,1]. در همه ارزيابي‌ها خطر يك تركيب به تنهايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما در هيچ يك از بخش‌هاي محيط زيست، با يك تركيب به صورت خالص و به تنهايي مواجعه نيستيم. بنابراين در بررسي ي تركيب خاص در نهايت به مخلوطي از چند تركيب شامل تركيب اوليه، محصولات انتقالي و متابوليست هاي آن مي‌رسيم. هريك از اين مواد مي‌توانند اثرات متفاوتي را در مقايسه با تركيب اوليه بر روي بخش‌هاي مختلف محيط زيست برجاي گذارند.از اين رو از اواخر دهه 1960 شناسايي و اندازه‌گيري تركيبات دارويي در محيط زيست مورد توجه قرار گرفت. داروها مي‌توانند به ميزان كم يا زياد به وسيله انسان‌ها يا حيوانات متابوليزه شوند، اين عمل عمدتاً در كبد صورت مي‌گيرد. ان بخش از دارو كه به صورت غيره متابوليزه باقي مانده است به عنوان يك تركيب فعال باقي مي‌ماند و در برخي مواقع مي‌تواند نسيت به تركيب اوليه سمي‌تر باشد. بسياري از تركيبات دارويي طي بپروسه‌هاي فزيكو شيميايي دچار تغييراتي مي‌شوند و يا وارد ساختار برخي ارگانيسم‌ها مي‌گردند، حضور تركيبات دارويي در آب‌هاي سطحي، پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب و حتي آب‌هاي آشاميدني و زير زميني ديده شده است [3]. در اين ميان بررسي پيرامون حضور تركيبات دارويي از جمله استامينوفن، آنتي بيوتيك و داروهاي ضد افسردگي در محيط زيست بسيار مورد توجه قرار گرفته است. زيرا اين تركيبات داراي ميزان مصرف بالايي مي‌باشند و در نتيجه امكان حضور آن‌ها در سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب و راهيابي آن‌ها به محيط زيست وجود دارد [3]. بنابرين حذف تركيبات دارويي از پساب‌هاي صنعتي بسيار با اهميت است. تكنولوژي‌هاي بسياز زيادي از جمله: ترسيب شيميايي، تعويض يوني، اسمز معكوس، استخراج يوني و جذب به منظور حذف تركيبات فرعي دارو استفاده مي‌شود[4]. جذب سطحي را مي‌توان تمايل مولكول هاي فاز سيال براي چسبيدن به سطح جامد تعريف كرد. اساس پديده-هاي جذب سطحي برمبناي جداسازي است. فرآيند جداسازي عكس اختلاط است و فرآيند اختلاط در راستاي قانون دوم ترموديناميك صورت مي‌پذيرد. براي تفكيك نياز به انرژي زيادي است بنابراين انرژي در فرآيندهاي تفكيك نقش مهمي ايفا مي‌كند. هدف از تحقيق مدل‌سازي جذب سطحي پساب داروهاي ضد افسردگي (ونلافاكسين و...) به كمك شبكه‌هاي عصبي و در نتيجه آن كاهش آلودگي ناشي از اين قبيل داروها خواهد بود. پروسه جذب سطحي بسيار پيچيده است كه اين مسئله به دليل دخيل شدن پارامترهاي زياد با روابط غيرخطي مي‌باشد. به دليل مشخصات برجسته و قابل اعتماد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي1 در به دست آوردن روابط غير خطي بين داده‌هاي ورودي و خروجي مي‌باشد. بررسي اين مدل‌ها و تعيين توانايي آن‌ها در پيش‌بيني فرايند جذب توسط محققان زيادي در حال انجام است[5]. ورودي ها اسيديته، غلظت ماده جذب شونده، دما، فشار و خواص جاذب همچنين خروجي ها نيز ميزان Loading و حداكثر ميزان جذب تعادلي خواهد بود.

4-6) نتايج مورد انتظار پس از انجام اين تحقيق :

مشخص كردن ميزان Loading و حداكثر ميزان جذب تعادلي

چکيده:

جذب سطحي-فلوكستين-شبكه هاي عصبي-ضد افسردگي-دارو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
دکتر هومن فتوره چي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.