پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۳۵ شناسه:
مهديه ايزدپناه دانشجو:
كاربرد استيكر در روابط اجتماعي گروههاي خانوادگي در تلگرام عنوان فارسي:
Application stacker in social relations’ family groups in عنوان انگليسي:

چكيده

يكي از مهمترين مسائلي كه امروزه مورد توجه پژوهشگران است بحث فضاهاي مجازي و به خصوص شبكه تلگرام است. پژوهش حاضر به درك و واكاوي شكل گيري ارتباطات اجتماعي در گروههاي خانوادگي در تلگرام با تاكيد بر چگونگي استفاده از استيكرها مي پردازد. تلاش مي گردد نحوه به كارگيري استيكر ها در شبكه هاي اجتماعي (خانوادگي) و تغييرات آن در طي زمان بررسي شود. روش پژوهش حاضر از نوع كيفي مي باشد. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ از ابزار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮدي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ استفاده شد. يافته هاي تحقيق را مي توان به 3 دسته اصلي تقسيم كرد: 1- مفاهيم مستخرج از متن مصاحبه ها 2-مقوله ها 3-موضوع ها. در ابتداي كار 25 مقوله از احساسات از مصاحبه ها استخراج شد كه آن ها را در سه دسته جاي گرفت كه اين سه دسته شامل احساسات خوشايند، ناخوشايند و پيچيده است. بر اساس مدل ارائه شده در تحقيق احساسات و عواطف منتقل شده توسط استيكر در گروه هاي خانوادگي متغير وابسته هستند كه تحت تاثير سه نوع از عواطف قرار ميگيرد كه اين احساسات خود نيز تحت تاثير پارامتر هاي مستقل هستند كه بر اساس مصاحبه ها در شكل متغير هاي مستقل كه همان مقوله هاي مصاحبه است آوره شده اند. بنابراين عواطف خوشايند، ناخوشايند و پيچيده شاخص هاي ميانجي مي باشند.

چکيده:

كلمات كليدي:تلگرام، استيكر، خوشايند، ناخوشايند، پيچيده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي منتظرقايم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.