پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۶۳۰ شناسه:
روژين كنعاني دانشجو:
تخصيص منابع محدود در چندپروژه اي با استفاده از روشهاي فراابتكاري عنوان فارسي:
Metaheuristics for the resource constrained multi project problems عنوان انگليسي:

تحقيقات در زمينه زمانبندي چند پروژه‌اي در دهه اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است اما در بيشتر تحقيقات انجام شده، اين رويكرد غير واقع گرايانه كه منابع مي‌توانند بدون صرف هزينه و زمان منتقل شوند، اتخاذ شده است. كروگر و اسكال در سال 2008 آزمايشات و تحقيقاتي روي تاثير در نظر گرفتن زمان انتقال منابع در مسئله زمانبندي محدود در چند پروژه‌اي با مفروض بودن زمان غير صفر انتقال منابع انجام دادند، آنان در نتيجه تحقيقات خود در نظر گرفتن زمان‌هاي انتقال منابع را براي توليد يك برنامه زمانبندي كه مقادير خوبي را براي تابع هدف كمينه سازي زماني ارائه كند، حياتي دانستند و مسئله زمانبندي چندپروژه‌اي با منابع محدود و در نظرگرفتن زمان انتقال منابع RCMPSPTT را مدلسازي كردند. مسئله زمانبندي منابع در پروژه يك مسئله NP-hard است (دملميستر و همكاران، 2006)، لذا مسئله زمانبندي منابع در چندپروژه كه زمان‌هاي انتقال منابع را هم در مسئله در نظر مي‌گيرد و حالت كلي‌ترآن مي‌باشد، يك مسئله NP-hard است، از اينرو در زمان چند جمله‌اي قابل حل نمي‌باشد و با افزايش سايز مسئله حل، مسئله با روش‌هاي دقيق رياضي درزمان معقول، مقدور نيست (كروگر و اسكال، 2008). بر همين اساس كروگر و اسكال روشهاي ابتكاري را براي حل مدل ارائه كردند، مسائل مختلفي را با روشهاي پيشنهادي خود حل كردند و روشهاي خود را در پيدا كردن برنامه زمانبندي كارآمد اعلام كردند. ما در اين پايان‌نامه به ارائه روشهاي فرا‌‌‌ابتكاري بهينه‌سازگرگ خاكستري(GWO ) و بهينه‌سازي ازدحام ذرات (PSO ) براي مسئله (RCMPSPTT) كه مدل آن توسط كروگر و اسكال ارائه شد، مي‌پردازيم. سپس الگوريتم‌هاي ارائه شده را روي 30 مسئله از مسائل موجود در كتابخانه MPSPLIB اجرا مي‌كنيم. جهت ارزيابي روشهاي پيشنهادي به مقايسه ميانگين مقادير توابع هدف حاصل از اجراي اين الگوريتم ها با ميانگين مقادير توابع هدف زمانبنديهاي حاصل شده از روش كروگر و اسكال با استفاده از روش مقايسه آزمون t زوجي مي‌پردازيم. نتايج مقايسات آماري نشان داد، روشهاي ابتكاري ارائه شده، در اين پايان‌نامه در سطح معناداري 0.05 از لحاظ ميانگين توابع هدف بسيار بهتر عمل مي‌كنند و مقادير توابع هدف كمينه‌سازي توسط اين روش‌ها به صورت معناداري بهتر از مقادير حاصل از به‌كارگيري روش كروگر و اسكال است.

چکيده:

لمات كليدي: زمانبندي چندپروژه‌اي، فرا‌‌‌ابتكاري، تخصيص منابع محدود در چند پروژه، انتقال منابع، بهينه سازي، بهينه سازي انبوه ذرات، بهينه‌ساز گرگ خاكستري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فريبرز جولاي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.