پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۲۶ دفاع:
۲۶۲۵ شناسه:
بهمن غلامي دانشجو:
ارائه مدل سرمايه معنوي در سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران عنوان فارسي:
Presentation of the Model of Spiritual Capital in the People's Organizations of Tehran عنوان انگليسي:

هدف از تحقيق حاضر ارائه مدل سرمايه معنوي در سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران مي‌باشد. جهت دستيابي به هدف تحقيق از روش كيفي استفاده شده است. تحقيق از نظر هدف، با توجه به اينكه به الگوي سرمايه معنوي در سازمانهاي مردم نهاد مي‌پردازد، در حيطه تحقيق كاربردي طبقه‏بندي مي‏شود. همچنين، تحقيق از نظر چگونگي گردآوري داده‏‌هاي مورد نياز، در گروه «تحقيق كيفي» طبقه‏بندي مي‏شود. جامعه آماري متخصصين حوزه سلامت در سازمان هاي مردم نهاد مي باشد. واحد نمونه تحقيق حاضر را افراد تشكيل مي دهند و براي نمونه گيري از روش هدفمند استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه مدل سرمايه معنوي در سازمانهاي مردم نهاد شامل دو بخش عوامل اصلي و شاخص مي باشد. اين مدل از شاخص هايي تشكيل شده است كه هسته و قلب اين مدل مي باشند و مبناي سرمايه معنوي در سازمانهاي مردم نهاد قرار مي‌گيرند كه به آنها عوامل موثر مي‌گويند. سرمايه معنوي در سازمانهاي مردم نهاد داراي 13 عامل اصلي است كه 225 شاخص تشكيل دهنده آنها مي باشد. براي بسط و توسعه هريك از عوامل تعدادي از شاخص‌ها آنها را پشتيباني مي‌كنند. براساس كدگذاري انتخابي عوامل سازماني و عوامل گرهي به عنوان شرايط علي از طريق فرهنگ كار به عنوان پديده محوري و با در نظر گرفتن فرهنگ جامعه، محيط خانواده، محيط مذهبي و محيط اجتماعي به عنوان بستر پديده از طريق ارزش محوري به عنوان راهبرد منجر به پيامدهاي پايداري سازماني، رضايت شغلي، بازخورد رسانه، افزايش بهره ، كارآيي كاركنان، تعهد سازماني و آرامش خاطر مي شود.

چکيده:

كليدواژه ها: سرمايه معنوي، سازمان هاي مردم نهاد، معنويت كار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
دکتر علي فرهي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

پژوهش هاي مديريت منابع انساني

/

ارائه مدل سرمايه معنوي در سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران

دكتر مجتبي اميري- دكتر عباس نرگسيان- دكتر علي فرهي- بهمن غلامي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.