پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۲۶۲۴ شناسه:
ابراهيم محمدزاده دانشجو:
طراحي الگوي تفريح در محل كار با روش مردم نگاري در سازمان تربيت بدني ارتش عنوان فارسي:
A Model of Fun in Workplace with Ethnography Approach(Case Study: Sport Unit of the Army) عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش، طراحي مدل تفريح در محل كار در سازمان تربيت‌بدني ارتش است. نوع پژوهش، توسعه‌اي به‌صورت تركيبي است و براي استخراج عوامل از روش كيفي به شيوه مردم‌نگاري استفاده شد. جامعه آماري پژوهش كليه كاركنان سازمان تربيت‌بدني ارتش بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گيري مدل‌سازي معادلات ساختاري (5q≤n≤15q) تعيين شد. در بخش كمي پژوهش جهت تأييد مدل حاصل از بخش كيفي پژوهش، پرسشنامه‌اي محقق ساخته طراحي گرديد. با توجه به تعداد پرسش‌هاي پرسشنامه، 377 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعيين گرديد و به همين ميزان، پرسشنامه‌ها توزيع و تكميل شد. پايايي پرسشنامه نيز به روش آلفاي كرونباخ و روايي به دو روش محتوايي و سازه با استفاده از الگوي معادلات ساختاري مورد تأييد قرارگرفته است. تحليل داده‌ها در بخش كيفي با رويكرد تحليل تماتيك انجام شد. نتايج بخش كيفي پژوهش نشان‌دهنده‌ي آن است كه تفريح در محل كار داراي پنج بعد (فعاليت‌هاي تفريحي رسمي، حمايت مديريت از تفريح، مسئوليت‌هاي شغلي مفرح، آزادي‌هاي فردي و معاشرت با همكاران) است و سه دسته از عوامل فردي، سازماني و برون‌سازماني در ايجاد تفريح در محل كار نقش دارند. نتايج بخش كمي پژوهش نيز نشان مي‌دهد كه عوامل فردي به ميزان 60/0 عوامل سازماني به ميزان 77/0 و عوامل برون‌سازماني به ميزان 25/0 بر تفريح در محل كار تأثيرگذار هستند.

واژه‌هاي كليدي: ارتش، تفريح، مردم‌نگاري، ورزش.

چکيده:

تفريح در محل‌كار، مردم‌نگاري، ورزش، ارتش.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود گودرزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد مشاور:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي ابراهيم محمدزاده، محمود گودرزي، سيد نصرالله سجادي، مجيد جلالي فراهاني تبيين عوامل مؤثر بر تفريح در محل كار با رويكرد مردم‌نگاري داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.