پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۷ دفاع:
۲۶۱۸ شناسه:
سيده فاطمه موسوي دانشجو:
مقايسه ابعاد شخصيت كلونينجر در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و افراد عادي با توجه به نقش جنسيت عنوان فارسي:
A comparisson study on cloninger personality dimension in schizophernia paitents and normal population regarding gender affect عنوان انگليسي:

بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا يكي از گروههايي هستند كه در طول زندگي خود شرايط آسيبزايي نظير انگ،

انزوا، جو منفي خانوادگي و علايمي روانپريشانه را تجربه ميكنند. بر اساس نظريه كلونينجر شخصيت شامل دو بعد

سرشت )نوجويي، پاداشوابستگي، آسيبگريزي و پشتكار( و منش )همكاري، خودراهبري و خودفراروي( ميباشد.

درباره نقش عوامل سرشتي و منشي بر اسكيزوفرني، مطالعات كمي انجام گرفته است. شناخت ابعاد شخصيتي

بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا ميتواند ما را به شناخت عوامل محيطي و وراثتي زير بناي اين اختلال رهنمون سازد و

به متخصصان باليني اين امكان را ميدهد كه با شناخت ابعاد شخصيتي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا در جهت ارائه

درمانهايي كه به بهبود وضعيت اين بيماران كمك ميكنند اقدام كنند همچنين ميتوان با توجه به معنادار بودن

برخي از ابعاد موجود در پرسشنامه كلونينجر به تشخيص كنوني اين اختلال يا ميزان خطر ابتلا به آن در آينده

مبادرت كرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي ابعاد هيجاني و شناختي نظريه شخصيت كلونينجر در بيماران

مبتلا به اسكيزوفرني در مقايسه آنها با افراد عادي مي باشد. همچنين اين پژوهش ميكوشد تا تفاوتهاي ابعاد

شخصيت را در بين بيماران مبتلا به اسكيزوفرني و افراد سالم بر اساس تفاوتهاي جنسيتي بسنجد. در اين پژوهش

حجم نمونه 021 نفر است كه شامل 01 نفر بيماران مبتلا به اسكيزوفرني مقيم در مركز نگهداري بيماران رواني مزمن

سراي احسان ) 01 نفر مرد و 01 نفر زن( و 01 نفر افراد عادي ) 01 نفر مرد و 01 نفر زن(ميباشد. در اين پژوهش از

پرسشنامه شناختي هيجاني كلونينجر ) – TCI-56 ( استفاده ميشود و در بخش تجزيه و تحليل استنباطي دادهها از

روش تحليل واريانس چند متغيري ) MANOVA (، استفاده ميشود.

چکيده:

شخصيت، سرشت، منش، پرسشنامه كلونينجر، اختلال اسكيزوفرني، افراد بهنجار، جنسيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا پورحسين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.