پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۸ دفاع:
۲۶۱۶ شناسه:
اميرحسين طلا دانشجو:
شناسايي عوامل بازدارنده طراحي كارراهه شغلي مناسب (مورد مطالعه شركت صنعتي نيرومحركه) عنوان فارسي:
Identifying the Barrier factors of Job Career's design (Case study: Nirou Moharreke Industrial Co.) عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل بازدارنده طراحي كارراهه شغلي مناسب در شركت صنعتي نيرومحركه بود. اين پژوهش به روش كيفي انجام شده است. مشاركت‌كنندگان در پژوهش خبرگان شركت صنعتي نيرومحركه بودند كه 18 نفر از آنان به روش نمونه‌گيري هدفمند در پژوهش شركت كردند. ابزار گردآوري اطلاعات مصاحبه بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل تم استفاده گرديد. در پاسخ به عوامل بازدارنده طراحي كاراهه شغلي مناسب در شركت صنعتي نيرومحركه پنج عامل سازماني، شغلي، فردي، مديريتي و قانوني استخراج گرديد. عوامل سازماني بازدارنده طراحي كارراهه شغلي مناسب شركت صنعتي نيرومحركه (ساختار سازماني، برنامه‌ريزي نامناسب سازماني براي كارراهه شغلي و تعهد نداشتن سازمان به كارراهه شغلي) بودند. عوامل شغلي (ضعف در آموزش شغلي، طراحي نامناسب شغلي، فرسودگي شغلي، سيستم نامناسب ارزيابي عملكرد شغلي، رضايت شغلي پايين و بي‌توجهي به شايسته سالاري) بودند. عوامل فردي (ضعف در شايستگي هاي فردي، ضعف در شايستگي‌هاي يادگيري، بي‌انگيزگي، مقاومت در برابر تغيير و نداشتن انضباط كاري) بودند. عوامل مديريتي (رابطه‌محوري، نظارت نكردن از سوي مديران و بي‌مسئوليتي) و عوامل قانوني (قوانين نامشخص كارراهه، تغييرات ناعادلانه در قوانين كارراهه شغلي و ضعف در اطلاع رساني قوانين كارراهه) بودند.

چکيده:

Job career, كارراهه شغلي، مسير پيشرفت شغلي، لنگرگاه مسير ترقي، شركت صنعتي نيرومحركه؛

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي پيران نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.