پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۹/۲ دفاع:
۲۶۱۴ شناسه:
محمود انداچه دانشجو:
ساخت و ارزيابي عملكرد كاتاليستهاي مزو حفره نانو ساختار مبتني بر فلز فعال مس در واكنش اكسيداسيون ترجيحي گاز مونوكسيد كربن عنوان فارسي:
Preparation and evaluation of mesoporous nanostructure copper based catalysts for Preferential CO oxidation (CO-PROX) عنوان انگليسي:

چكيده

خالص سازي گاز هيدروژن در مقياس صنعتي اهميت ويژه‌اي دارد. اين فرايند به روش‌هاي غير كاتاليستي و كاتاليستي انجام مي‌شود. روش‌هاي كاتاليستي شامل انتقال آب-گاز دما بالا و دما پايين، متاناسيون و اكسيداسيون ترجيحي گاز CO مي‌باشد. اكسيداسيون ترجيحي كربن ‌مونواكسيد (PROX) يكي از بهترين روش‌ها براي حذف اين گاز از محيط‍‌ هاي مختلف معرفي شده است. در اين فرايند ساخت كاتاليست ارزان، مقاوم در برابر مسموميت و راندامان بالا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از اين‌رو، در پژوهش حاضر كاتاليست‌هاي روش PROX بر پايه اكسيد‌‌هاي مس، روي و آلومينيوم و همچنين ارتقاء دهنده‌هايي همچون منگنز، آهن، كبالت، و سريم با دو روش همرسوبي و مكانيكي شيميايي تهيه شدند. در ادامه تاثير درصد اجزاي بكار رفته در ساختار و فعاليت كاتاليست، نوع ارتقاء دهنده و پايداري بررسي شد. كليه‌ي نمونه‌ها با روشهاي XRD، BET، TPR، SEM، TEM، جذب شيميايي N2O و تست عملكرد رآكتوري مورد ارزيابي قرار گرفتند. در بين هشت كاتاليست تهيه شده به روش همرسوبي، نمونه كاتاليست 50%CuO-3%ZnO-47%Al2O3 بالاترين فعاليت را در دماي 125 درجه سانتيگراد داشته و همچنين داراي سطح ويژه m2/g 82، سطح مس m2/g 9/29 و اندازه ذرات اكسيد مس nm11 بود. همچنين در بين هشت كاتاليست بدون ارتقاء دهنده و تهيه شده به روش مكانيكي شيميايي، نمونه كاتاليست 3=CuO/Al2O3 در دماي 125 درجه سانتيگراد بالاترين فعاليت را از خود نشان داد. اين كاتاليست داراي سطح ويژه m2/g 7/163، سطح مس m2/g 6/25 و اندازه ذرات اكسيد مس nm 3/16 بود. جهت بررسي بهبود عملكرد كاتاليست 3=CuO/Al2O3 از چهار ارتقاء دهنده به طور جداگانه و به ميزان 5 درصد استفاده شد. در بين ارتقاء دهنده‌ها CeO2 بهترين عملكرد را نشان داد به طوري كه با افزايش ميزان بارگزاري CeO2 از 5 درصد (70%CuO-25%Al2O3/5%CeO2) به 15 درصد (70%CuO-15%Al2O3/15%CeO2) فعاليت كاتاليست بهتر شد. همچنين سطح مس از m2/g 25/29 به m2/g 22/33 افزايش يافته و اندازه ذرات اكسيد مس از nm 7/20 به nm 6/15 كاهش پيدا كرد.

كلمات كليدي: اكسيداسيون ترجيحي CO، كاتاليست، روش همرسوبي، روش مكانيكي شيميايي، ارتقاء دهنده

چکيده:

كاتاليست، اكسيداسيون، گاز مونوكسيدكربن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي نعمتي خراط غازياني استاد راهنما:
دکتر مهران رضايي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۹

Hydrogen Energy

44/27401-27411

Preparation of mesoporous nanocrystalline CuOeZnOeAl2O3 catalysts for the H2 purification using catalytic preferential oxidation of CO (COPROX)

,Mahmood Andache, Ali Nemati Kharat, Mehran Rezaei,

مقاله در مجله ISC
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.