پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۶۰۷ شناسه:
سعيد علي عسگري دانشجو:
عوامل مؤثر بر كارآفريني شركتي در بستر اكوسيستم كارآفرينانه : مطالعه تطبيقي بين شركت هاي دولتي و خصوصي عنوان فارسي:
Factors Affecting Corporate Entrepreneurship in Entrepreneurial Ecosystems: A comparative study between public and private manufacturing companies. عنوان انگليسي:

چكيده:

محققين و پژوهشگران امروزه به مبحث كارآفريني شركتي و اكوسيستم كارآفريني تمايل پيدا كرده اند و دغدغه ي مديريت اقتصادي كشورها و سياستمداران در رابطه با اشتغال و كارآفريني مي باشد. اين امر به طور فزاينده اي تفكر نوآوري در كسب و كار و كارآفريني را به عنوان يك راه حل مدنظر قرار مي دهد. لذا هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر كارآفريني شركتي در بستر اكوسيستم كارآفرينانه در شركت هاي خصوصي و دولتي فعال در صنايع تبديلي كشاورزي استان تهران مي باشد. بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، 60 شركت (شامل 30 شركت خصوصي و 30 شركت دولتي) در شهر تهران به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شده و پرسشنامه تحقيق بين آنها توزيع گشت. اين پژوهش با رويكرد كمي صورت گرفته و بر مبناي هدف كاربردي و بر مبناي نحوه گردآوري داده هاي تحقيق توصيفي پيمايشي بوده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در بخش آمار توصيفي از شاخص هاي مركزي و پراكندگي نظير ميانگين و انحراف معيار و درصد فراواني و همچنين در بخش آمار استنباطي از تحليل عاملي تاييدي و تكنيك مدليابي معادلات ساختاري با رويكرد حداقل مربعات جزئي (PLS) استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه اكوسيستم كارآفريني بر كارآفريني شركتي در شركت هاي خصوصي تاثير معناداري ندارد، در مقابل در شركت هاي دولتي داراي تاثير منفي و معنادار بوده است. همچنين اكوسيستم كارآفرينانه بر توانايي هاي متمايز فناورانه، مهارت هاي كارآفرينانه و ظرفيت جذب در شركت هاي خصوصي و دولتي تاثير معنادار داشته است، در مقابل، اما توانايي هاي متمايز فناورانه، و ظرفيت جذب بر كارآفريني شركتي در شركت هاي دولتي تاثير معناداري نداشته است، در حاليكه تاثير مهارت هاي فناورانه بر كارآفريني شركتي در شركت هاي دولتي منفي و معنادار بوده است. در نهايت اثر تعديلگري شدت رقابت در صنعت در كليه روابط فوق در مورد شركت هاي خصوصي مورد تاييد قرار گرفت، اما در مورد شركت هاي دولتي فقط در تاثير مهارت هاي فناورانه و ظرفيت جذب بر كارآفريني شركتي مورد تاييد قرار گرفت.

چکيده:

اكوسيستم كارآفريني، كارآفريني شركتي، مطالعه تطبيقي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابوالقاسم عربيون استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جهانگير يداللهي فارسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.