پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۵ دفاع:
۲۶۰۴ شناسه:
احد رضالو دانشجو:
پيشگيري از جرائم و انحراف هاي ورزشكاران رزمي در سياست جنايي ايران عنوان فارسي:
Iran and Islamic criminal policy towards crimes and the deviation athlets martial عنوان انگليسي:

عرصه ي ورزش نيز همچون ساير عرصه ها با خطرات و پيشامدهايي روبرو مي شود؛ يكي از انواع پر خطر تر و يكي از ورزش هايي كه ممكن است مسئوليت كيفري و مدني بيشتري را براي ورزش كاران به همراه داشته باشد ورزش هاي رزمي مي باشد. ورزش هاي رزمي همچون بسياري از فعاليت هاي اجتماعي در قانون تعريف مشخص و معيني دارند و بيان شده است هرگاه اين ورزش ها در شرايط مقرر شده در قانون بازي و تحت نظر ناظر معين شده صورت بگيرد ، عاري از مسئوليت مدني و كيفري خواهد بود، همچنين شركت هاي بيمه مي توانند اين مسئوليت را كم رنگ تر نموده و ضمن ايجاد فضاي آرامش برانگيز تر منجربه امنيت خاطر شوند، در اغلب ورزشهاي رزمي در كنار وجود قوانين كنترل كننده حركات ورزشكاران پوشش هايي نيز در نظر گرفته شده است كه به منظور كاهش خطرات احتمالي اجباري هستند. با اين حال مي توان با تجديد نظر در پوشش و نگاه مجدد به قوانين بازي و پوشش دادن ضعف هاي احتمالي در كم كردن هر چه بيشتر آسيب هاي ناشي از اين ورزش ها عمل كرد.

چکيده:

ورزش مسئوليت كيفري ورزشكار حقوق - آسيب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا زهروي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.