پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۶۰۰ شناسه:
هاجر محمدحسيني دانشجو:
تاثير شبكه هاي مجازي و نگرش مذهبي بر سازگاري زناشويي عنوان فارسي:
The Impact of Virtual Networks and Religious Attitudes on Marital Adaptation عنوان انگليسي:

خانواده به عنوان يك واحد اجتماعي كوچك، از مهمترين نهادهاي جامعه بهشمار ميآيد. در واقع هر خانواده بايد بهه

عنوان يك آجر از ديوارهاي يك جامعهه و مركه اصهلي حظهو و نگههداري سهنت هها و آدا و رسهوو و همينهين

ارزشهاي مورد احتراو و گرانبها، يك نهاد نيرومند براي روابط اجتماعي پايدار در ميان بستگان، منشاء بيهان و تجلهي

هيجانها، كانون صميميترين روابط در ميان افراد و پرورش فكر، ذهن، اخهق و ارتاهاء رود در ن هر گرفتهه شهو د

)زرنااش و همكاران، 2931 (.

چکيده:

شبكه مجازي - نگرش مذهبي - سازگاري زناشويي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.