پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲۲ دفاع:
۲۵۹۷ شناسه:
پگاه نيك ذات دانشجو:
ارائه الگوي كنترل استراتژيك موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي عنوان فارسي:
Designing of strategic control framework of social security audit institue عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر در حوزه كنترل استراتژي انجام شده است. اين بخش از مطالعات مديريت استراتژيك كمتر از ديگر فرآيند‌هاي مديريت استراتژيك همچون تدوين و اجراي استراتژي مورد بحث قرار گرفته است و شكوفايي آن نتيجه‌اي از ارزيابي‌هاي انتهاي دهه 1970 در مورد دست‌يافته‌هاي مديريت استراتژيك در دهه‌هاي 60 و 70 است. از اين دوره به بعد است كه مفاهيم متفاوت و مختلف راجع به كنترل در حوزه مديريت استراتژيك شكوفا شده مدل‌هاي متعددي پيشنهاد گرديدند.

دغدغه‌اي كه باعث مي‌شود تا كنترل استراتژي و كنترل استراتژيك تا اين اندازه مهم باشد، نقشي است كه اين فرآيند مي‌تواند در موفقيت استراتژي به مثابه چشم بيناي آن ايفا نمايد. وجود چنين چشم بينايي در استراتژي‌هاي سازمان هاي بزرگي مثل سازمان تامين اجتماعي كه از پيچيدگي بيشتري برخوردارند و در چندين محيط (محيط اقتصادي، اجتماعي و مانند آن) به صورت هم‌زمان پياده‌سازي مي‌گردند، از حساسيت بالايي برخوردار است.

كنترل استراتژيك براي آنكه تحقق به موقع اهداف را بهبود بخشد، بايد عوامل مؤثر داخلي و خارجي را شناسايي و مورد كنترل قرار دهد و گرنه اثر بخشي لازم را نخواهد داشت، ديدگاه‌هاي معمول و سنتي كنترل طرح‌‌‌‌ها و برنامه‌ها كه در جستجوي مقايسه نتايج واقعي نسبت به استاندارد و معيار مشخص مي‌باشند نمي‌توانند بهبود عملكرد آنها را تضمين نمايد (نيكوكار، 1374: 25).

از ديد مديران عالي سازمان، سيستم كنترل استراتژيك، سيستمي است كه مديران را در ارزيابي استراتژي‌هاي سازمان كمك كند و هنگامي كه خللي ايجاد مي‌شود آن حوزه‌هايي كه نياز به توجه بيشتري دارد را حمايت مي‌كند (هريسون و كارون جان، 1382: 243).

كنترل استراتژيك تلاشي است براي مشاهده‌ي فراسوي واقعيت‌هاي آشكاري كه نمايانگر سلامت كوتاه مدت سازمان‌اند. و لذا تلاشي است براي ارزيابي عوامل و روندهاي بنيادي‌تر كه ضامن موفقيت يك فعاليت بزرگ هستند (كويين و همكاران، 1382: 67).

مد نظر قرار دادن عوامل مؤثر در الگوي كنترل استراتژيك، تعيين رابطه و اولويت‌بندي اين عوامل و در نهايت طراحي يك الگوي كنترل استراتژيك و آزمون آن در سطح سازمان موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي رسالت ديگر اين پژوهش است.

هدف كنترل استراتژيك درموسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي آن است كه از طريق شفاف سازي فعاليت هاي حسابرسي، موجبات حذف نقاط مبهم و غير شفاف در موسسه را فراهم آورد و امكان كنترل بيشتر براي مديران را فراهم آورد.

اما آنچه بر تصميم گيرندگان و تدوين‌كنندگان اين كنترل استراتژيك نامشهود است، نحوه ارزيابي و كنترل نتايج ناشي از استراتژي و نيز نحوه كنترل خود اين استراتژي است. مطابق با نظر انديشمندان دانش مديريت استراتژيك مانند چنهال (2003)، عدم موفقيت در كنترل محتوا و نتايج استراتژي نه تنها موجب خواهد شد كه اهداف مورد نظر استراتژي تحقق نيابد، بلكه نوعي غفلت و «نابينايي» نيز در بين متصديان امر به وجود آيد و ايشان را از ديدن تغييرات ناتوان سازد. اين امر بدان معنا است كه اجراي كنترل استراتژيك بدون كنترل محتوا و نتايج، مانع مشاهده تغييرات محيطي رخ‌داده در عرصه حسابرسي مي‌گردد.

يعني در مجموع اگر كنترل استراتژيك متناسب با سازمان طراحي نشود با توجه به تغييرات محيط ، استراتژي نظارت بر فعاليت هاي موسسه حسابرسي به زودي براي اجرا نامناسب خواهد شد. همچنين عدم دريافت بازخور نتايج اجراي كنترل استراتژيك در موسسه حسابرسي منجر به اين مي شود كه تدوين كنندگان و مجريان اين مدل كنترل استراتژيك نتوانند برآوردي از ميزان دستيابي از نتايج اجراي كنترل استراتژيك به دست آورند. لذا ضروري است از بدو اجراي اين كنترل استراتژيك، مدلي براي كنترل اجرا و محتواي استراتژي طراحي شده و به كار گرفته شود تا هم بر نتايج ناشي از اجراي كنترل استراتژيك و هم بر محتواي استراتژي كنترل داشته باشد و بازخورهاي لازم براي تدوين كنندگان و مجريان را فراهم آورد.

با توجه به عدم شفافيت كافي و بازخوردهاي كنترلي كافي در فعاليت هاي موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي، زمينه براي پيدايش فعاليت هاي غير قانوني حسابرسان فراهم آمده است. وجود فعاليت هاي غير قانوني صدمات بسيار زيادي را از جهات اقتصادي و اجتماعي بر پيكره سازمان تامين اجتماعي و به تبع آن به كشور وارد آورده است و بنا بر نتايج به دست آمده در طول پژوهش حاضر و ديگر تحقيقات موجب صدمات ذيل مي‌گردد:

• تضعيف خدمات : در نبود سيستم كنترلي مناسب و در نتيجه كاهش درآمد سازمان، به تبع آن خدماتي كه ارائه مي دهد ضعيف شده و سازمان قادر به ارائه خدمات بهتر يا توسعه خدمات فعلي نخواهد بود.

• كاهش درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي:بخشي از درآمدهاي سازمان از طريق حسابرسي تامين مي‌شود و با فعاليت هاي غير قانوني يا نبود سيستم كنترلي اثربخش، اين بخش از درآمدها از ميان مي‌رود.

• صدمات فرهنگي و اجتماعي: در نبود سيستم كنترلي منايب و كارا، و عدم اثربخشي صد در صدي سيستم، سيستم قادر به تحت پوشش قرار دادن تعداد افراد كمتري است زيرا هزينه ها از درآمد بالاتر است و به تبع آن صدمات اجتماعي و فرهنگي بيشتري بر افرادي كه نمي توانند تحت پوشش قرار بگيرند متحمل مي شود.

• صدمات سياسي: با عدم كارآمدي سازمان تامين اجتماعي كه وابسته به وزارت هاي مختلف و بخش هاي مهم دولت است، سطح رفاه عمومي پايين آمده و در نتيجه وجهه مناسبي در سطح بين المللي و سياسي حاضر از كشورمان نشان داده نمي شود.

سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان بيمه‌گر اجتماعي است كه مأموريت اصلي آن پوشش كارگران مزد و حقوق بگير (به صورت اجباري) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختياري) است. خدمات بيمه اي سازمان اجتماعي از مهم ترين مولفه هاي اقتصادي بخش خدمات كشور است كه بر تامين رفاه و سلامت شهروندان كشور اثر بسياري دارد. حال با توجه به اثري كه سازمان تامين اجتماعي و به تبع آن موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي در اقتصاد و سيستم سلامت و درمان يك كشور دارد، بايد گفت كه مديريت اين موسسه از اهميت خاصي برخوردار است. يعني مديريت صحيح، هدفمند و شفاف سيستم حسابرسي مي تواند منشا رشد و شكوفايي كشور بوده؛ و بالعكس، عدم شفافيت و فقدان نظارت كافي مي تواند موجب صدمات بسيار به اقتصاد و سيستم درمان و سلامت كشور باشد.

براي بررسي و سپس طراحي مدل كنترل استراتژيك جهت كنترل استراتژي موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي، نياز به بحث راجع به اجزاي تشكيل دهنده موضوع است. اجزايي كه موضوع پژوهش فوق را تشكيل داده اند عبارتند از:

• مفهوم كنترل

• مفهوم و مدل هاي كنترل يك استراتژي

• مفهوم و مدل هاي كنترل استراتژيك

همان طور كه در بخش بيان مساله بيان گرديد، موضوع اين رساله، طراحي مدل كنترل استراتژي است. در پژوهش فوق كه به دنبال كنترل استراتژي موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي هستيم، بايد دو كاركرد فوق را در نظر داشته و آن را بنحوي پياده سازي كنيم. مجموعه دو كاركرد فوق خود را در قالب يك مدل كنترل استراتژي به منصه ظهور مي رسانند، كه خود اين مدل بايد مبتني بر مدلي متناسب باشد.

يعني موضوعي كه در اين رساله با آن سر و كار داريم، طراحي مدل كنترل استراتژي مبتني بر مدل مناسب براي استراتژي موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي است.

سازمان تامين اجتماعي يكي از بزرگترين و مهمترين سازمان هاي كشور ايران است. سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان بيمه‌گر اجتماعي است كه مأموريت اصلي آن پوشش كارگران مزد و حقوق بگير (به صورت اجباري) و صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد (به صورت اختياري) است. جمعيت تحت پوشش اين سازمان، شامل حدود ١٢ميليون نفر بيمه شده و بيش از ٢ ميليون نفر مستمري‌بگير است كه با درنظر گرفتن افراد خانواده بيمه‌شدگان، جمعيت تحت پوشش اين سازمان براي خدمات درماني به بيش از ٣٧ ميليون نفر مي‌رسد.

سازمان تامين اجتماعي بعنوان بزرگترين صندوق بيمه اجتماعي كشور، به دليل ماهيت فعاليت خود داراي شركت ها و موسسات مختلفي جهت انجام شرح وظايف مترتب شده براي آن در بخش هاي بيمه اي، درمان و سرمايه گذاري است. در حال حاضر ١٨ شركت و موسسه ماموريتي و غير ماموريتي در زير مجموعه سازمان تامين اجتماعي در حال فعاليت هستند كه هر يك بر اساس نياز سازمان و موضوعات مبتني بر فعاليت مندرج در اساسنامه آنها در حال فعاليت هستند.

موسسه حسابرسي تامين اجتماعي با هدف تـامين نيازهاي اساسي سازمان تامين اجتماعي اعم از بخش ها، واحدهاي تابعه و غيره و نيز امور خارج از سـازمان (با اولـويت انجـام امـور مربـوط به سـازمان) در زمينه حسابرسي داخلي، بازرسـي و ارائه خدمات مالي و مشاوره مديريت تشكيل شده است.

موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي ماهيت اصلي فعاليتش كنترل راهبردي است. موضوع فعاليت موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي عبارتست از؛ تامين نيازهاي اساسي سازمان تامين اجتماعي اعم از بخش ها و واحدهاي تابعه در زمينه حسابرسي داخلي، بازرسي و ارائه خدمات مالي و مشاوره مديريت وهچنين تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي مورد نياز آنها، شامل امور مالي و حسابداري امور مشاوره مالياتي، مديريت و بيمه اي، رسيدگيهاي ويژه، طراحي نظامهاي اطلاعاتي مديريت، انجام مطالعات و تحقيقات در امور مالي،‌اقتصادي و سرمايه گذاري، انجام امور انحلال و تصفيه، نظارت بر شركت ها، انجام حسابرسي در امور بيمه اي و غيره.

با توجه به زمينه فعاليتي موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي، از آنجايي كه حسابرسان داراي اختيارات وسيعي مي باشند، در صورت عدم تعهد بالا امكان ارائه اطلاعات نادرست به موسسه را دارند و در زمينه كنترل مشكل مذكور خلائي در موسسه مشاهده مي شود. همچنين كنترل هايي كه در داخل موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي وجود دارد، بيشتر جنبه كنترل از جنبه كنترل قوانين و مقررات اند كه نا كافي است. و در آخر، در قوانين و مقررات ضعف هايي مشهود است كه كل موارد ذكر شده موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي را بر اين مي دارد كه مدل كنترل استراتژيكي را داشته باشد كه ضعف هاي موجود را بر طرف سازد.

شكل‌گيري و نهادينه شدن تفكر مديريت استراتژيك در سازمان تامين اجتماعي و تدوين و اجراي برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت شكل ديگري از كنترل را نسبت به گذشته مي‌طلبد، به لحاظ تئوري و اجرايي مي‌توان تناظر يك به يكي بين روش و سطوح برنامه‌ريزي و سطوح و روش كنترل قائل شد، برنامه‌ريزي عملياتي نيازمند كنترل عملياتي و برنامه‌ريزي استراتژيك به طبع آن نيازمند كنترل استراتژيك مي‌باشد. مديريت استراتژيك موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي به امور منابع تأمين ملي و منابع مصرف و كاربردي عملياتي در سطح كلان توجه مي‌نمايد. تعادل سطوح مديريتي سازمان تامين اجتماعي و چشمه‌هاي تأمين و چاه‌هاي مصرف از اموري است كه در اين سطح از مديريت استراتژيك به آن توجه شده و طرح‌ريزي‌هاي لازم براي آن بعمل مي‌آيد.

نكته حايز اهميت در تدوين استراتژي آن است كه در صورت عدم اجرا و كنترل صحيح، تدوين راهبرد فايده خاصي در بر نخواهد داشت. به تعبير ديگر، صرف تدوين يك استراتژي خوب منجر به حصول نتايج مطلوب نخواهد شد و اجراي استراتژي و كنترل آن واجد اهميت فراوان است كه مي تواند موفقيت يا عدم موفقيت يك راهبرد را رقم زند.

نظام كنترلي در واقع چشم بيناي استراتژي است كه داده هاي لازم براي ادامه اجراي استراتژي، تغييرات تدريجي يا بنيادي و در صورت لزوم جايگزيني استراتژي را فراهم مي آورد. در واقع سيستم كنترل ارتباط ميان محيط و استراتژي را برقرار مي سازد و بازخورهاي لازم را به تدوين كنندگان استراتژي و مجريان آن ارايه مي دهد.

مساله پژوهش ما از بعد كنترل استراتژيك بررسي مي شود. حوزه تخصصي پرداختن به مساله در حوزه هاي مديريت استراتژيك منتج از مديريت بازرگاني مي باشد.

كنترل و ارزيابي به هنگام مي‌تواند مديران را از وجود مسائل و مشكلاتي كه دامنگير سازمان خواهد شد آگاه سازد تا پيش از اين كه وضع وخيم شود، اقدامات اصلاحي به عمل آيد. ارزيابي موفقيت‌آميز راهبردي‌ها بر پايه اين واقعيت قرار دارد كه نتيجه عمليات در زمان مقرر و به صورتي مناسب ارايه گردد (ديويد،1380: 542). و همچنين جلوي ضرر و زيان وارده بر سازمان گرفته شده و برنامه اي جهت مقابله در شرايط بحران دارد كه از ضرر و زيان هاي اقتصادي وارد بر موسسه و به تبع آن سازمان جلوگيري بعمل مي آورد.

و در صورت فقدان مدل كنترل متناسب سازمان و ارزيابي متناسب در موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي، در صورت بروز مشكلات ديرتر از آنچه بتواند اقدامي پيشگيرانه انجام دهد، متوجه مشكل مي شود كه به تبع آن ضرر و زيان اقتصادي زيادي بر موسسه وارد مي شود و در اينصورت ضرر و زيان سازمان ادامه يافته، اوضاع وخيم شده و امكان اقدامات اصلاحي بموقع نخواهد داشت و براي مقابله با شرايط بحران آمادگي كافي نخواهد داشت.

چکيده:

كنترل تشخيصي، كنترل تعاملي، كنترل مرزي، كنترل باورها، كنترل استراتژيك،اقدامات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد تابان استاد مشاور:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ ۸۵-۱۰۶ ۳(۲) Environmental energy and economic research pegah nikzat, tahmours hasangoli pouryasori, mohammad ali shah hosseini, mohammad taban A strategic control model by emphasis on the green approach داخلي چاپ نهايي شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.