پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۳ دفاع:
۲۵۹۶ شناسه:
جعفر فيض پور دانشجو:
جايگاه حقوق بشردوستانه در نبردهاي هوايي عنوان فارسي:
the status of humantarian law in air warfares عنوان انگليسي:

متاسفانه عليرغم وجود مبدا مشترك بين انسانها از حيث خلقت ،روحيه وحدت وهمساني آنها بسياركمتر از منازعه وجدال در محيط اجتماعي نموددارد،جنگ به تعبير نظامي آن يا درگيري مسلحانه به عنوان مفهومي حقوقي وجامع تر از جنگ ،كه نمادي از كاربرد گسترد نيروي مسلحانه وسلاح در كنش هاي متقابل افراد انساني را ميتوان براساس معيارهاي مختلف مورد مطالعه قرارداد.يكي از اين معيارها بررسي جنگ از نظر قلمرو وقوع آن ميباشدكه به سه دسته حنگ زميني،دريائي وهوائي تقسيم مي يابد.در مخاصمات مسلحانه اخير نبردهاي هوائي بسيار گسترش يافته ونيروهاي هوائي به دليل تركيب وساختار ويژه آنها به عنوان مهم ترين تجربه به خدمت جنگ درآمده است.نمونه هائي از تلفات گسترده چنين حملات هوائي را در سراسر دنيا بويژه ويتنام -عراق-يوگسلاوي وافغانستان شاهد بوده وهستيم كه اغلب غيرنظاميان قربانيان ناخواسته اين حملات هوائي هستند.در طول درگيريهاي مسلحانه ،حمايت از حقوق افراد در وهله اول بر عهده يكي از شاخصه هاي حقوق بين الملل تحت عنوان حقوق بين الملل بشردوستانه است كه با عطف به موارد كنوني در گيريهاي مسلحانه به نظر ميرسد اين حقوق تنها با درگيريهاي سابق طراحي شده ووضعيت جنگ ها وقدرت وعملكردجنگ افزارهاي جديد را لحاظ ننموده است.

چکيده:

حقوق بشردوستانه -نبردهوائي -حقوق بين الملل -حقوق هوائي - جنگ ومخاصمات مسلحانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين نواده توپچي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.