پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۲۵۹۵ شناسه:
هومن پرهام دانشجو:
طراحي مجموعه ي مسكوني در اقليم گرم و خشك با رويكرد احياي فضاي باز در خانه عنوان فارسي:
Residential complex design with approach of open spaces reviving in the house عنوان انگليسي:

تبيين الگوي سكونت و خلق ظرفي كه پاسخ گوي اين الگو با نظر به نيازهاي زمانه خود باشد همواره از چالش هاي بنيادين بشر بوده است ، ظرفي كه امروزه آن را مسكن مي ناميم. هرچند در طول تاريخ معماران سعي داشته اند با اتكاي به گذشته و نگاهي به زمان حال و آينده اين ظرف را در بستر فرهنگي، اجتماعي و اقليمي خود شكل بدهند ولي امروزه سردرگمي جهان مدرن انبوه ساز در كنار افزايش روزافزون جمعيت و نبود الگوهاي مسكوني منجر به بي توجهي معماران و كارفرمايان به خصوصيات اقليمي منطقه و وابستگي به انرژي هاي تجديدناپذير در خانه امروز شده كه وضعيت معماري مسكوني را چه از جنبه پايداري چه از جنبه مباني نظري در مسيري رو به افول قرار داده است.

امروزه جهان معماري شاهد تغييرات مهمي در روند طراحي ساختمان ها و رويكرد بيش از پيش طراحان به ايجاد الگوهايي در راستاي كاهش مصرف انرژي است. بحران انرژي و سوخت هاي فسيلي از يك سو و آلودگي هاي زيست محيطي و گرم شدن زمين از سوي ديگر انسان را بر آن داشت تا به فكر راه حل هايي جهت كاهش مصرف انرژي در بخش هاي مختلف زندگي باشد. در اين ميان در كشور ما سهم مصرف انرژي در بخش مسكن پنجاه درصد از سرانه كل مصرف انرژي در كشور است كه اين ميزان در مناطق مختلف با توجه به ميزان نياز به سرمايش و يا گرمايش در فصول مختلف سال نيز افزايش مي يابد )براتي و حوري 2008) ، )مفيدي ،2009).

در اين ميان ، همواره حياط ها و فضاهاي باز در خانه هاي ايراني اقليم هاي گرم و خشك به عنوان فضاهايي در مركز خانه نقش پررنگي در شكل دهي ريز اقليمي كه در جهت مطلوب ساختن وضعيت آب و هواي داخلي خانه ، ايجاد ارتباط فضاي بيرون و درون ، افزايش شفافيت و درك فضاهاي پر و تقويت تعاملات اجتماعي و خانوادگي، بازي كرده است. از جانب ديگر شهر يزد نيز از قطعه بندي هاي كوچك شبكه اي در بافت هاي جديد مسكوني شهري مستثني نيست. متراژ پايين قطعات زمين ، افزايش قيمت زمين و محدوديت هاي قطعه بندي ها، منجر به پا فشاري كارفرمايان در كمتر كردن ابعاد فضاهاي باز شده است به گونه اي كه مرتبه ي ريز اقليم گذشته تنها به اندازه ي پس مانده ي فضاهاي بسته تقليل يافته و به يك فضاي مرده و بي اهميت تبديل شده است.

بحران انرژي هاي مصرفي در حوزه مسكن به عنوان يك بحران جدي ( به خصوص در اقليم هاي خشك )از يك طرف ، محدوديت هاي مناطق مسكوني شهري و فرم قطعات زمين در تامين فضاي باز از طرفي ديگر ، نقش حياط و فضاهاي باز به عنوان ريزاقليم در مجموعه هاي مسكوني مهم تر كرده است، رسالت اين تحقيق در راستاي احياي اين فضاها در شرايط كنوني و نحوه ي مواجه ي آن ها با فضاهاي شهري محله اي و هم چنين فضاهاي داخلي خانه قرار مي گيرد.

چکيده:

الگوي سكونت , مسكن , فضاهاي باز , اقليم هاي گرم و خشك , ريزاقليم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد خاقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.