پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۸ دفاع:
۲۵۹۰ شناسه:
مليحه ابراهيمي دانشجو:
بهينه سازي زنجيره تامين ساخت بر اساس سفارش در شرايط عدم قطعيت عنوان فارسي:
Optimizing build-to-order supply chain under uncertain condition عنوان انگليسي:

امروزه به دليل رقابت بالا و گوناگوني بالاي محصولات، مشتري‪گرايي و سفارشي سازي و به دنبال آن سيستم‪هاي ساخت بر اساس سفارش رونق بسيار پيدا كرده‪اند. چرا كه از طرفي منجر به كاهش هزينه‪هاي موجودي مي‪شود و از طرف ديگر رضايت مشتري را بالا برده، وفاداري او را به دنبال دارد. از اين رو، در اين تحقيق مساله بهينه‪سازي سيستم‪هاي ساخت بر اساس سفارش در شبكه زنجيره تامين به كمك مدل‪هاي برنامه ريزي رياضي مدل سازي شده است. براي اين منظور سه مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه تحت شرايط عدم قطعيت ارائه شده است. دو هدف كمينه سازي هزينه كل و بيشينه سازي رضايت مشتري در مدل اول مدنظر قرار گرفته اند كه كيفيت و قيمت به عنوان فاكتورهاي رضايت يا مطلوبيت مشتري لحاظ شده اند. تقاضا نيز وابسته به مطلوبيت مشتري است. در مدل دوم علاوه بر هزينه به بيشينه سازي كيفيت و كمينه سازي موعد تحويل پرداخته شده است. برون سپاري و سياست برگشت از مواردي است كه در مدل دوم به آن پرداخته شده است. از آنجايي كه مدل دوم در شرايط عدم قطعيت مطرح شده، براي حل آن از بهينه سازي استوار استفاده شده است. حداقل سازي هزينه و حداقل سازي ميزان توقفات ماشين آلات از مواردي است كه در مدل سوم به آن پرداخته شده است به طوري كه در شرايط عدم قطعيت مي‪باشد. كمينه سازي هزينه در تمامي سه مدل ارائه شده، مدنظر قرار گرفته است. اما اهداف ديگر متفاوت مي‪باشند. به طور كلي تمامي مدل‪ها ابتدا با استفاده از نرم افزار GAMS در ابعاد كوچك مورد ارزيابي قرار گرفته‪اند. براي حل مدل اول از نرم افزار GAMS در ابعاد كوچك و از دو الگوريتم فرابتكاري استفاده شده است. مدل دو با استفاده از الگوريتم دقيق بندرز مورد ارزيابي و حل قرار گرفته است. مدل سوم نيز با استفاده از دادههاي واقعي شركت صنعت چوب شمال مورد بررسي قرار گرفته است.

چکيده:

ساخت بر اساس سفارش، زنجيره تامين، عدم قطعيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا توكلي مقدم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فريبرز جولاي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.