پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۵۸۴ شناسه:
پرنيان دليلي دانشجو:
مدرسه ي هنر و معماري با رويكرد آموزش معماري پايدار عنوان فارسي:
School of arts and architecture with An Approach to Teaching Sustainable Design عنوان انگليسي:

نگارنده در پژوهش حاضر، با مطرح نمودن امكان ترميم اين دغدغه با بهره‌گيري از اصلاح آموزش معماري كشور در راستاي توسعه پايدار و در تلاشي گام‌به‌گام مي‌كوشد تا با معرفي معماري‌ پايدار و بررسي نقاط قوت و ضعف در نظام آموزش معماري كشور، ساختاري تحت عنوان مدرسه معماري را معرفي و طراحي نمايد.

هدف اصلي از اين پژوهش، طراحي مدرسه‌ي هنر و معماري با رويكرد آموزش پايداري است. اين پژوهش كاربردي بوده و از نوع پژوهش كيفي مي‌باشد كه با استناد بر مطالعات ميداني و كتابخانه‌اي و نيز با استفاده از روش تحليل محتوا به پرسش‌هاي مطرح‌شده پاسخ داده شده است.

براي انجام اين پژوهش، پژوهشگر به بررسي و مطالعه‌ي نظريه‌ها و نظام آموزش معماري و شيوه‌هاي آن پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بيان مي‌كند. همچنين ساختار فضاهاي آموزشي معماري پايدار در ايران و برخي كشورها با ذكر نمونه‌هايي بررسي و تحليل شده است. بخش ديگر اين پژوهش، مفهوم پايداري و ضرورت ساخت مدرسه‌ي پايدار و نيز آموزش معماري پايدار در ايران بيان شده است. مباني نظري طراحي و نظام پيشنهادي آموزش پايدار و همچنين فرآيند طراحي فضاهاي آموزشي نظري و عملي، تأكيد ديگر اين پژوهش مي‌باشد. در خاتمه، نقشه‌هاي طراحي مدرسه هنر و معماري با رويكرد آموزش پايداري منتج از پژوهش نيز آورده شده است.

باشد تا با معرفي مدرسه‌ي معماري پايدار و بررسي نقاط قوت و ضعف در نظام آموزش معماري كشور، ساختاري تحت عنوان مدرسه معماري را معرفي و طراحي نمايد.

چکيده:

فضاهاي آموزشي، مدرسه هنر، آموزش معماري، پايداري، معماري پايدار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حقير استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.