پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۵۸۳ شناسه:
بهاره تبريزي دانشجو:
طراحي مركز فرهنگي- اجتماعي شهر تهران با تاكيد بر ارتقا حس مكان عنوان فارسي:
Cultural and Social Cneter in Tehran with emphasis on promotion of a sense of place عنوان انگليسي:

مراكز فرهنگي محل مناسبي براي برقراري تعاملات اجتماعي محسوب مي‌شوند و نقش مهمي در ايجاد و ارتقاي ارتباط و تعامل افراد با يكديگر دارد كه مي‌تواند به دليل يك رويداد تاريخي،اجتماعي يا برنامه از پيش تعيين شده در خاطره مردم جاي داشته باشد. فصاهاي جمعي-فرهنگي به عنوان يك فضاي زنده شهري،مهمترين بخش محيط‌هاي شهري هستند كه در چنين فضاهايي بيشترين تماس ميان انسان‌ها به وقوع مي‌پيوندد.فضاهاي جمعي كه به عنوان مكان سوم كه نقش مهمي در برقراري تعاملات اجتماعي دارند، بايد داراي ويژگي‌هاي ساختاري و معيارهاي طراحي باشد. يكي از معاني مهم و موثر در ارتباط انسان و محيط كه در اين طرح داراي اهميت است،توجه به حس مكان مي باشد .

حس تعلق به مكان از يك طرف وابسته به ويژگي‌هاي فردي شامل انگيزه و شناخت افراد نسبت به مكان بوده و از طرف ديگر ريشه در تعاملات اجتماعي و ارتباط فرد و ديگران در محيط دارد. توجه به استفاده‌كنندگان و تلاش در جهت افزايش تعاملات بين آنان از مهمترين اهداف پروژه مي باشد. با توجه به نقش معماري و طراحي در ايجاد چنين فضايي، دو عامل كالبدي و نيز عوامل فردي (ويژگي‌هاي شخصيتي و روحيه تعامل پذيري افراد) مورد بررسي قرار گرفته است.

ايجاد آرامش، سرگرمي، جذابيت بصري،برقراري ارتباط و امكان تردد از عملكردهاي اصلي اين فضاها است. اين پروژه سعي دارد با انجام مطالعات كتابخانه‌اي، ميداني، و روش توصيفي- تحليلي، و با تاكيد بر فرايند تعاملي ميان فرد و مكان، عوامل موثر در ارتقاي تعاملات اجتماعي در مركز فرهنگي-اجتماعي را شناسايي كرده و با ارايه نظراتي در راستاي افزايش كيفيت چنين فضايي در شهر تهران گام بردارد.

چکيده:

مركز فرهنگي ، فضاي جمعي، تعاملات اجتماعي ، حس مكان، شهر تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حشمت اله متدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.