پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱ دفاع:
۲۵۸۲ شناسه:
ليلا متولي دانشجو:
شناسايي عوامل قانوني موثر بر كارآفريني در حوزه ي توريسم پزشكي در ايران عنوان فارسي:
Identification of legal Factors Affecting Entrepreneurship in the Field of Medical Tourism in Iran عنوان انگليسي:

گردشگري پزشكي يا توريسم پزشكي شاخه‌اي از گردشگري سلامت است كه در آن شخص از كشوري پيشرفته به ساير نقاط دنيا سفر مي‌كند تا از خدمات پزشكي كشور مقصد در مراكز درماني بهره‌مند شود در اغلب موارد، هدف از توريسم پزشكي بهره‌مندي از قيمت پايين خدمات پزشكي يا دريافت سريع‌تر خدمات در ساير نقاط دنياست. توريسم پزشكي با سفرهاي معمولي پزشكي متفاوت است. در سفرهاي معمول، شخص از كشوري كمتر توسعه يافته براي دريافت خدمات پزشكي به كشورهاي پيشرفته مي‌رود و دليل آن نبود خدمات مشابه در كشورش است. در حالي كه در توريسم پزشكي خدمات مشابه ارائه مي‌شود ولي توريست كشور ديگر را ترجيح مي‌دهد. با توجه به مطالب ذكر شده هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي و شناسايي عوامل قانوني موثر بر گردشگري پزشكي در ايران بود. تحقيق حاضر از نظر هدف جز تحقيقات كاربردي بوده و از منظر گردآوري داده‌ها در رده تحقيقات توصيفي- پيمايشي قرار دارد. شيوه گردآوري داده ها در اين تحقيق، مصاحبه نيمه ساختار يافته بود و براي تحليل داده‌ها با استفاده از كدگذاري باز و محوري استفاده گرديده است. كدگذاري بازداده‌هاي گردآوري شده از طريق مصاحبه‌هاي انجام‌يافته از 10 نفر مديران و كارشناساني كه در رابطه با گردشگري پزشكي و عوامل قانوني مرتبط با آن ، به احصاء منتج به 90 كد گرديد كه با ادغام كدهاي مشابه درنهايت 50 كد حاصل گرديد. در مرحله دوم كه رفتن به سطحي انتزاعي تر از طبقه قبلي را در بر مي گيرد منجر به شناسايي طبقات زير شد:طبقه اول)حاكميت قانون( كه شامل؛ زيرساخت، تدوين، اصلاح و اجراي قوانين است؛ طبقه دوم (اثربخشي دولت) كه شامل؛ سياست‌ها، اجرا و حمايت دولت از توريسم پزشكي به طريق تدوين قوانين حامي مي باشد؛ طبقه سوم( تدوين قوانين محرك صنعت توريسم پزشكي) مي باشد كه خود به زير طبقات قوانين حاكم بر استراتژي توسعه منابع انساني؛ قوانينن حاكم بر استراتژي توسعه سيستم اطلاعاتي و بازاريابي؛ قوانين استراتژي توسعه محصول مي شود.

چکيده:

گردشگري، گردشگري پزشكي، عوامل قانوني، ايران.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد پاداش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كمال سخدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.