پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۰ دفاع:
۲۵۸۱ شناسه:
سحر حمزه دانشجو:
طراحي مركز محله اسلام آباد تهران با تاكيد بر اصول دهكده شهري عنوان فارسي:
Design center of the neighborhood of Islamabad, Tehran, emphasizing the principles of the urban village عنوان انگليسي:

شهرنشيني و توسعه ي شهري يكي ازپديده هاي عمده دوران اخير به شمار مي رود.رشدسريع شهري دركشورهاي روبه توسعه مشكلات عمده اجتماعي ،اقتصادي وفيزيكي زيادي راپديد آورده است مانندافزايش فقردرشهرها مشكلات مسكن ونارسايي خدمات شهري،ايجادزاغه ها ومساكن غيرقانوني ،بزهكاري اجتماعي ،آلودگي هوا وكاهش فضاي سبز شهري و..... با افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني ،انسان به تدريج از طبيعت و برخورد هاي زندگي اجتماعي دورشده و تراكم بيش ازحدجمعيت ودخالت درمحيط طبيعي و ايجاد محيط هاي انسان ساخت ،نيازهاي زيست محيطي و اجتماعي ،جسمي وروحي انسان را بيشتربروز داده است.براي رفع اين نياز انسان شهرنشين اقدام به ايجاد باغ ها وفضاي سبز وفضاهي عموي جهت ايجاد فرصت هايي براي تعاملات اجتماعي درداخل شهرها كرده است.

مركز محله بخش مهمي ازاين فرصت هاي شهري هستندو خدمات اجتماعي قابل توجهي راارايه مي دهندهمچنين به جوامع محلي ازلحاظ اجتماعي ،فرهنگي ،تفريحي،رواني واقتصادي سودرساني مي كنند.همچنين يكي از پارادايم هاي جديدمطرح شده در پاسخ گويي به مشكلات شهرنشيني امروز ،دهكده شهري است اين ايده درپي ايجاد زيستگاه هاي شهري پايداراست.ساخت محله ها ياروستاها نقطه اصلي طراحي وبرنامه ريزي شهري در اواخر قرن بيستم بوده اند.

مركز محله داراي نقش اجتماعي ،اقتصادي وفرهنگي است براي مثال مركز محله باعث سرزندگي محلات شهري وافزايش سطح حضورپذيري وتعاملات اجيماعي مي شومد بنابراين مي توان گفت كه مركز محله يكي از عناصر كليدي جهت سرزندگي وحضورپذيري و افزايش تعاملات اجتماعي و امنيت ساكنين محلات محسوب مي شوند .در مجموع نمي توان از اين موضوع چشم پوشيد كه كالبد وساختار فضاي عمومي (در اينجا مركز محله)نيز به گونه اي نقش تعيين كننده اي دارد ،و همچنين تاثيرمحيط برچگونگي رفتارانسان درمحيط نيز درآن نقش به سزايي دارد و هدف از ساخت و طراحي مركز محله افزايش تعاملات اجتماعي و حضور پذيري و حس تعلق بيشتر به محله خود وراه حلي براي كاهش مشكلات روز افزون محلات مي باشد.

چکيده:

مركز محله ـ دهكده شهري ـ طراحي شهري ـ طراحي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد نوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.