پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۳۰ دفاع:
۲۵۷۷ شناسه:
سميه بابايي دانشجو:
عدم اجراي تعهدات قراردادي و احكام و راهكارهاي فقهي ضمانت اجراي آن عنوان فارسي:
Failure to perform contractual obligations (barriers and solutions) عنوان انگليسي:

در باب عدم انجام تعهدات قراردادي در حقوق ايران ودر ميان كتب وآراء حقوقي چنين مرسوم شده است كه متعهدله در بدو امر، حق فسخ معامله را ندارد ودر گام نخست بايد از طريق مراجع قضايي ،الزام متعهد را به انجام تعهد درخواست نمايد وتنها در صورت تعذر اجبار،قادر برفسخ قرارداد خواهد بود.

توسعه جوامع بشري وبه تبع آن پيچيدگي روابط تجاري وتاثير غيرقابل انكار قيد زمان در نيل به مطلوبيت مورد انتظار طرفين معامله،پذيرش چنين نظريه اي را سخت مي نمايد.چراكه چندان مناسب طبع تجارت امروزي نيست: تجارتي كه در آن روشهاي الزامي مورد استقبال قرار ميگيرد كه سريع وكم هزينه، متعاملين را به مقصودشان برساند،درحاليكه نظرمشهور،راه پرپيچ وخم،طولاني وپرهزينه محاكم را پيش روي متعهدله زيان ديده قرار ميدهد :راهي كه چندان با موازين انصاف وعدالت هم سويي ندارد.راهي كه به دليل معضلات عملي بسيار، مارا برآن ميدارد كه به بررسي مباني تشكيل چنين نظريه اي بپردازيم:

چکيده:

تعهد - زمان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمدرضا امامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.