پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۷ دفاع:
۲۵۷۶ شناسه:
صفيه محمدي دانشجو:
رقابت در بازار محصول وچسبندگي هزينه عنوان فارسي:
Product Market Competition and Cost Stickiness عنوان انگليسي:

دبيات موجود در چسبندگي هزينه بر چگونگي مشخصات شركت خاص بر رفتار هزينه نامتقارن متمركز شده است. تحقيق در حال حاضر در مورد چگونگي تاثير چسبندگي هزينه در محيط عملياتي يك شركت تاثير مي گذارد. به طور خاص، اثر رقابت در بازار محصول در چسبندگي هزينه مبلغ سرمايه گذاري و حفظ هزينه تصميمات يك شركت تا حدودي به چگونگي شركت در تعامل با شركت هاي رقيب خود را در بازارهاي محصول بستگي دارد را بررسي كند.. تجزيه و تحليل اضافي، اثر رقابت در بازار محصول با درجه چسبندگي هزينه و افزايش قدرت مالي شركت ها ديده مي شود. شركت ها احتمال زياد به دليل مديريت در شركت هاي مالي قوي تر منابع بيشتري براي هزينه هاي سرمايه گذاري به رغم سقوط فروش. چسبندگي هزينه افزايش در رقابت را در صورتي كه مديريت در مورد تقاضا در آينده خوشبين باشد و رقابت با عدم تقارن هزينه هاي مرتبط اگر مديريت بدبينانه در مورد تقاضا در آينده باشد، به همراه دارد. در نهايت نتايج نشان داد رابطه بين رقابت و هزينه چسبندگي براي شركت هاي تك محصولي نسبت به شركت هاي چند محصولي، در سطوح آماري معني دار است.

چکيده:

رقابت در بازار محصول -چسبندگي هزينه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد مرادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آرش تحريري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.