پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۵۷۴ شناسه:
زهرا نوري دانشجو:
طراحي خيابان اصلي شهرك وردآورد با رويكرد محرك توسعه عنوان فارسي:
Designing the main street of Vardavard town with the development stimulant approach عنوان انگليسي:

.موضوع اين پژوهش، طراحي خيابان به عنوان يك فضاي شهري است نه صرفا يك معبر عبوري آن هم با غلبه ي سواره بر پياده كه مشكل جدي شهرهاي امروزي است. با توجه به محل قرارگيري خيابان مورد نظر در محله اي پر رفت و آمد و داراي كاربري هاي نظامي و صنعتي، طراحي بايد اهداف متفاوتي را شامل شود مانند: حفظ آرامش و امنيت يك محله ي مسكوني، افزايش سرزندگي و حضور پذيري يك فضاي شهري، افزايش رونق اقتصادي، امكانات، خدمات و پيشرفت محله كه سبب تمايل ساكنين براي ماندن در محله شود. با توجه به اهداف و نيازهاي موجود در محدوده ي مورد مطالعه رويكرد محرك توسعه براي طراحي خيابان در نظر گرفته شده است كه مي تواند تمام اهداف مورد نظر را در بر بگيرد. براي استفاده از رويكرد محرك توسعه در طراحي خيابان اصلي شهرك وردآورد سوالاتي مطرح مي شود از جمله نقش اين رويكرد در طراحي شهري، چالش هاي موجود در خيابان بر اساس معيارهاي محرك توسعه و همچنين چگونگي پيشرفت و تغييرات محله با حفظ توقعات ساكنين آن كه از ويژگي هاي مهم رويكرد مورد نظر مي باشد. روش تحقيق در اين پژوهش كاربردي است كه مبتني بر مطالعات اسنادي و روش پيمايشي، توصيفي و مشاهده و برداشت ميداني است. با استفاده از مطالعات اسنادي و مرور مستندات مرتبط با مفهوم محرك توسعه در طراحي خيابان در راستاي افزايش كيفيت زندگي چارچوب نظري تدوين شده و بر مبناي آن شناخت هاي مورد نياز در غالب بررسي اسناد فرادست، پرسشنامه و برداشت هاي ميداني مورد تحليل قرار گرفته است. سپس چشم انداز، اهداف، راهبردها و سياست ها تنظيم شده اند. يافته هاي بدست آمده در تحقيق، با توجه به بررسي مفهوم خيابان و رويكرد محرك توسعه و شناخت محدوده مورد مطالعه، بيانگر آن است كه شهرك وردآورد به دليل موقعيت قرارگيري در نقطه اي حساس بين دو شاهراه مهم ارتباطي داراي پتانسيل زيادي در جهت توسعه مي باشد. اما به دليل تغييراتي موضعي و نگاهي سطحي به مشكلات نتيجه اقدامات كوتاه مدت بوده است و مشكلاتي از جمله: افزايش ترافيك، كمبود خدمات و امكانات و كاهش آرامش و هويت محله را بوجود آورده است. از اين رو به كارگيري ويژگي هاي رويكرد محرك توسعه مانند: مناسب سازي معابر، رونق اقتصادي و جذب سرمايه گذاران، جذب اقشار مختلف مردم براي استفاده از فضا، بهبود شبكه معابر، ارتباط محله با محله هاي اطراف خود و در كل حفظ ارتباط محله با شهر تهران از طريق ايجاد كاربري هاي فرا منطقه اي و همچنين استفاده از ويژگي هاي طراحي خيابان مانند: جداره سازي، كف سازي، پياده مداري، كاربري هاي مختلط و افزايش غناي حسي فضاي شهري اقداماتي موثر خواهند بود. با توجه به اين اهداف سه آلترناتيو با ويژگي هاي متفاوت عملكردي، بصري، اجتماعي و اداركي ارائه شده است و از بين آن ها آلترناتيو نهايي كه داراي بيش ترين امتياز از نظر برآورده كردن اهداف و نيازها مي باشد، انتخاب شده است.

چکيده:

محرك توسعه،طراحي خيابان،فضاي شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد نوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.