پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۵۷۰ شناسه:
فاطمه شعباني دانشجو:
خوانايي و نقش انگيزي در طراحي محدوده تاريخي شهر با تاكيد بر توسعه گردشگري.نمونه موردي محدوده تاريخي شهر قزوين. عنوان فارسي:
Designing the historical center of the city due to the legibility and motivating in urban space عنوان انگليسي:

محدوده تاريخي شهرها همچون مستندات تاريخي و بياني تصويري از فرهنگ و روايت هاي تاريخي اند كه در برخورد صحيح با مخاطبانشان پيوندي عميق ميان گذشته و شهروند معاصر برقرار كرده و موجب زنده نگه داشتن اين امر مهم در اذهان مخاطبان مي شوند. با توجه به رابطه تنگاتنگ و متقابل ميان مراكز تاريخي شهرها و توسعه گردشگري، به سبب برخورداري از هويتي والا و ميراث تاريخي ارزشمند، بهره برداري و ايجاد زمينه احياء و بازگرداندن مطلوبيت فضايي به محدوده تاريخي شهرها و به دنبال آن تجلي و نماياني هر چه بيشتر چنين ميراث گرانبهايي در اذهان و انظار گردشگران و شهروندان، مي تواند گامي موثر در تصوير سازي و ايجاد نقش انگيزي مراكز تاريخي و در نتيجه توسعه و جذب گردشگران باشد. حس تعلق و به دنبال آن حس مكان به فضاهاي شهري را مي توان پيوندي عاطفي، ذهني ميان شخص و مكان توصيف كرد كه به سبب ادراك آسان، خوانايي فضاها، نقش پذير بودن و جذابيت آنها در نظر بينندگان حاصل ميگردد و آن مكان را به عنوان مقصد و قرارگاهي جذاب براي بازگشت و حضور مجدد گردشگران، ارزشمند مي كند. از اين رو هدف اصلي پژوهش، بررسي مباني نظري و اصول پايه و مفاهيم مرتبط با سه رويكرد خوانايي، نقش انگيزي و گردشگري در محدوده تاريخي شهرها و دست يابي به چهارچوبي مفهومي در قالب مولفه ها و شاخص هاي آنها و در ادامه، انطباق و شناخت شاخص ها و اصول مطرح شده چهارچوب با محدوده مورد نظر پژوهش( محدوده تاريخي و مركزي شهر قزوين) دانست.

در اين پژوهش شناخت بخش مركزي محدوده تاريخي شهر قزوين به صورت ميداني توسط پژوهشگر، بر پايه مولفه هاي مطرح شده خوانايي و نقش انگيزي از سه منظر كالبد، عملكرد و معنا صورت گرفته است. تحليل يافته هاي پژوهش حاصل از برداشت ميداني و مشاهده مستقيم پژوهشگر در قالب جدول سوات و اشاره به نقاط ضعف، مثبت، تهديد ها و فرصت هاي موجود در زمينه ارائه شده است. طراحي پرسشنامه و سوال هايي بر مبناي مفاهيم خوانايي، نقش انگيزي و گردشگري گام ديگري از مرحله شناخت و جمع آوري داده هاي پژوهش مي باشد كه تحليل داده هاي خروجي از پرسشنامه در قالب نمودار و نتيجه گيري كيفي از نمودار ها و همچنين به شيوه Spss، كه به تحليل روابط ميان متغيرهاي مطرح در سوالها اشاره دارد مي باشد. با توجه به هدف اصلي اين پژوهش، ايچاد زمينه به جهت احياي كالبد، فعاليت و رويدادهاي تاريخي- فرهنگي، از جايگاه ويژه اي در تقويت ابعاد كالبدي و عملكردي خوانايي و نقش انگيزي محيط و در نتيجه جذب گردشگر و توسعه گردشگري در بافتهاي تايخي برخوردار است.

چکيده:

خوانايي ، نقش انگيزي، محدوده تاريخي شهر قزوين ، توسعه گردشگري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.