پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۰ دفاع:
۲۵۶۹ شناسه:
ديبا آلبا دانشجو:
طراحي فضاهاي شهري حاشيه روددره ها با رويكرد اكوسيتي, نمونه موردي بخشي از روددره دارآباد عنوان فارسي:
design urban spaces around the rivers with ecocity attitude, case study is Darabad river عنوان انگليسي:

با توجه به شرايط جمعيتي كنوني تهران و استقبال روزافزون از تفرجگاه هاي موجود, نياز به اختصاص سطحي بيشتر از فضاي شهر به فضاهاي سبز و تفريحي حس مي شود. يكي از مناطق داراي پتانسيل هاي مناسب جهت گذاران اوقات فراعت شهروندان تهراني است رودخانه ها و كنار روددها است. اين پايان نامه سعي در بررسي چگونگي بهتر نمودن اين فضاهاي شهري دارد توسط رويكرد اكوسيتي و استفاده از روش هاي كيفي براي تحليل و در نهايت ارايه راهبردهايي براي طراحي بخشي از روددره دارآباد به عنوان يكي از عوامل طبيعي و مهم شهر تهران.

چکيده:

فضاي شهري, روددره, اكوسيتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.