پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۰ دفاع:
۲۵۶۸ شناسه:
مريم سادات رضوي دانشجو:
تحليل رابطه خوانايي و امنيت در محلات شهري و طراحي بر اساس آن عنوان فارسي:
Analysis of the relationship between legibility and security in urban neighborhoods and design based on it عنوان انگليسي:

امنيت به عنوان نيازي اساسي، در اجتماعات انساني از جايگاه ويژه اي برخوردار است. طراحان شهري و شهرسازان تلاش مي كنند تا با شناسايي عوامل تهديد كننده امنيت به ويژه در فضاهاي عمومي، امنيت را براي استفاده كننده گان از آن فضاها فراهم كنند. از بعد ديگر خوانايي را مي توان از مقولات مهم كيفيت هاي ادراكي در فضاها و خيابان هاي شهري دانست. در واقع مردم زماني مي توانند از منافع گزينه هايي كه كيفيات نفوذپذيري و گوناگوني را عرضه ميدارند، بهره ببرند كه بتوانند سازمان فضايي مكان و آنچه را كه در آنجا ميگذرد، درك كنند. خوانايي، كيفيتي است كه موجبات قابل درك شدن يك مكان را فراهم مي آورد. لذا خوانايي يعني قابل درك بودن و بازشناختن اجزاء و عناصر شهر و حتي فضاي شهري از يكديگر در مجموعه و كليتي منسجم و به هم پيوسته، به صورتيكه فرد در آن گم و سردرگم نشود. اين امر به نوعي نشاندهنده رابطه متقابل ميان امنيت و خوانايي فضاها ست. علي رغم آنكه دو كيفيت خوانايي و امنيت هر كدام به صورت جداگانه در تحقيقات صورت گرفته در اين رشته تا به امروز مورد بررسي كافي قرار گرفته است، اما ارتباط ميان اين رو متغير با بي توجهي رو به رو بوده است.

اين پايان نامه به تحليل رابطه ميان امنيت و خوانايي پرداخته و سعي دارد با تبيين رابطه ميان اين دو متغير، با افزايش خوانايي، امنيت نسبي فضاهاي محله باغچاله را افزايش دهد. پژوهش حاضر با روش تحليلي- تفسيري و مبتني بر مطالعات اسنادي (طرح هاي بالادست تصويب شده، طرح جامع و تفصيلي) مرور ادبيات نظري و برداشت ميداني انجام شده است. همچنين براي سنجش خوانايي درك شده توسط ساكنين، مصاحبه اي ساختاري با روش پيمايشي با 30 نفر از ساكنين محله صورت پذيرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه معيارهاي خوانايي نظير نظارت موثر، هويت بارز گره، راه، نشانه، حوزه و لبه، خصوصيات فيزيكي خاص و فعاليت هاي مشخص در فضا نقش موثري در امنيت درك شده محيط دارند.

چکيده:

امنيت، خوانايي، باغچاله، اوين، معيارهاي طراحي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.