پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۵ دفاع:
۲۵۶۲ شناسه:
شكوه محقق دانشجو:
بررسي رابطه بازاريابي تجربي با قصد خريد مشتريان باشگاه هاي بدنسازي تهران عنوان فارسي:
Analyzing the Relation of Experimental Marketing with Sport Club's Customers Purchase Intentin in Tehran عنوان انگليسي:

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بازاريابي تجربي با قصد خريد مشتريان باشگاه هاي ورزشي در تهران است. در مورد متغير بازاريابي تجربي محقق از پنج مولفه تجربه حسي، تجربه ادراكي، تجربه شناختي، تجربه عملكردي و تجربه همبستگي استفاده مي كند. بدين منظور براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه بازاريابي تجربي (24 گويه) و قصد خريد (15 گويه) استفاده مي شود. اين پرسشنامه ها در باشگاه هاي انتخاب شده بر اساس محاسبات آماري در سطح تهران توزيع مي شود و با استفاده از نرم افزار SPSS و عمليات رگرسيون تحليل مي شود. نتايج تحقيق حال حاضر مي تواند در زمينه بازاريابي استفاده و باعث رونق صنعت ورزش كشور شود.

چکيده:

بازاريابي تجربي، تجربه حسي، تجربه ادراكي، قصد خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خبيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هميلا تكلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.