پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۵۵۸ شناسه:
ساره قربانحسيني دانشجو:
نماي بناي مسكوني پيوند زندگي بيرون و درون عنوان فارسي:
a عنوان انگليسي:

شهر زمينه ي بصري مشتركي است كه همه ي شهروندان هر روز به ناگزير در معرض آن قرار مي گيرند و مي بايد بتوانند از آن استفاده كنند. اگر اين زمينه ي مشترك نمايي زشت و ناموزون داشته باشد، تاثيرات مخرب روحي و رواني بر استفاده كننده مي گذارد.از سوي ديگر، رضايت مندي شهروند از سيماي شهري بدون ترديد نه تنها بر آرامش و كارايي آنان اثر مي گذارد، بلكه در ايجاد احساس علاقه مندي به مكان آنان نيز موثر است. تحولات چند دهه اخيرچه درمصالح وچه در تنوع سبك ها و چه به دليل سرعت در ساخت وساز موجب شد كه ضرورت توجه به نما و نيز ساماندهي بدنه هاي شهري مورد توجه قرارگيرد. در پژوهش اخير سعي در بررسي نما از جنبه هاي مختلف و نماهاي شهري در ايران و تهران و نقش نما به عنوان رابط بيرون و درون بناي مسكوني شده است. روش تحقيق در اين پژوهش به صورت توصيفي و كيفي بوده و هم چنين از طريق تحليل نمونه هاي موردي از نماهاي رايج و متداول در شهر تهران، الگويي از اصول براي طراحي نماهاي مسكوني ارائه شده است.

چکيده:

واژگان كليدي:نما،مسكن،نماي شهري،سيماي شهر،پيوند درون و بيرون،مجموعه مسكوني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عيني فر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.