پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۵۵۶ شناسه:
شروين حقيقت نوازپستكي دانشجو:
پيش بيني خود مراقبتي بيماران قلبي برا ساس سبكهاي دلبستگي و بهوشياري عنوان فارسي:
Predicting self-care in cardiovascular patients based on attachment styles and mindfulness عنوان انگليسي:

بيماران مبتلاء به نارسايي قلبي، براي مواجهه با مشكلات بيماري،نياز به رفتارهاي خودمراقبتي

دارند، لذا شناسايي اين رفتارها و تشويق بيمار به مشاركت و قبول مسوليت در انجام صحيح آن ها

منجر يه كنترل عوارض بيماري خواهد شد.

اين پژوهش به منظور پيش بيني خودمراقبتي بيماران قلبي بر اساس سبك هاي دلبستگي و بهوشياري

انجام گرفته است.100 نفر از بيماران قلبي كه سابقه بستري شدن در بيمارستان حشمت شهرستان

رشت را به دليل عارضه قلبي داشته اند در اين پژوهش به صورت داوطلبانه شركت كرده اند.از

شركت كنندگان حاضرخواسته شد كه به 3 پرسشنامه؛ پرسشنامه خودمراقبتي ، پرسشنامه سبكهاي

)را تكميل كنند.MAAS)وپرسشنامه بهوشياري(AAIدلبستگي(

نتايج به وسيله آزمونهاي آمارتوصيفي، استفاده از شاخص هاي اماري توصيفي فراواني ,ميانگين و

انحراف معيار و رگرسيون(پيش بيني) مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

چکيده:

خومراقبتي،سبكهاي دلبستگي،بهوشياري،بيماران قلبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه دهقاني آراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.